KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-06-05

SunRoof - pierwszy w Polsce dach fotowoltaiczny

SunRoof - pierwszy w Polsce całkowicie fotowoltaiczny dach - powstał w Łodzi. SunRoof wygląda podobnie do dachu pokrytego płaską dachówką. Dach solarny o powierzchni 218 m2 może wyprodukować rocznie 19 000 kWh energii elektrycznej.

czytaj więcej »

2020-06-04

Program Moja Woda

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu Moja Woda.

czytaj więcej »

2020-06-03

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2019 r.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to samorząd zawodowy działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ilu członków liczy PIIB? Jak wygląda struktura organizacji i doskonalenie kwalifikacji zawodowych jej członków?

czytaj więcej »

2020-06-02

Tarcza antykryzysowa – rząd rozszerza tarczę o nowe rozwiązania

Tarcza antykryzysowa dla firm to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który Sejm uchwalił 31 marca 2020 i natychmiast podpisał Prezydent RP. Tarcza antykryzysowa wciąż poszerzana jest o nowe rozwiązania. Obecnie Sejm rozpoczął prace nad czwartą jej wersją. Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 trafił do Komisji Finansów Publicznych. Co nowego jest w pakiecie?

czytaj więcej »

2020-06-01

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych elektronicznie, bo za jego pomocą możliwe jest złożenie podpisu zaufanego. Działa jak odręczny podpis. Można go założyć bez wychodzenia z domu i jest narzędziem bezpłatnym. przypominamy, jak go uzyskać.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-12-02

Prawo budowlane. Nowe propozycje inżynierów budownictwa do nowelizowanego Prawa budowlanego

Nowelizacja Prawa budowlanego została zaakceptowana przez rząd, projekt jest gotowy do rozpatrzenia przez Sejm. Inżynierowie budownictwa pozytywnie przyjęli zmiany wprowadzone w projekcie ustawy, o które zabiegała PIIB, ale Izba ma jeszcze kilka uwag. Sprawdź, jakie zmiany zostały zaproponowane i jak są oceniane przez środowisko budowlane. O jakie poprawki wnosi jeszcze PIIB zanim projekt rozpocznie procedurę legislacyjną?

Prawo budowlane po poprawkach

Poniżej sygnalizujemy najważniejsze według ustawodawców zmiany w Prawie budowlanym, które znalazły się w projekcie zaakceptowanym przez rząd. Mają one przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

·         odział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Rozwiązanie ma skrócić czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem.

·         Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Do wniosku będzie się dołączać 3, a nie 4 jak obecnie, egzemplarze projektu budowlanego. Projekt techniczny nie jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę, dlatego też nie będzie konieczny na tym etapie.

·         Zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo, gdyż najlepiej zna stan prawny i faktyczny danej sprawy. Obecnie zgodę na odstępstwo wydaje minister.

·         Zmiana ułatwiająca inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia. W ustawie stworzono katalogi robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oparty na obecnych rozwiązaniach w tym zakresie,  wprowadzając modyfikacje uproszczające proces inwestycyjno-budowlany. Wprowadzono też katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Dotychczasowe brzmienie przepisu wyszczególniało budowy zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bez określenia czy dana budowa podlega zgłoszeniu.

·         Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub inne automaty usługowe do wysokości 3 m włącznie będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia.
Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej. Wprowadzono także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci

·         Wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

·         Wprowadzono graniczny 5-letni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

·         Stworzono zamknięty katalog przypadków, dla jakich robót budowlanych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

·         Łatwiej będzie można zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (to pełna nazwa dokumentu) Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 6 listopada 2019. Teraz projekt zostanie przekazany do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt nowego Prawa budowlanego często się zmieniał, a jego kolejne wersje były komentowane przez ekspertów i praktyków związanych z budownictwem. Czy zgłaszane uwagi, zwłaszcza te negatywne, zostały wzięte pod uwagę w wersji przyjętej przez rząd?

Nowelizację Prawa budowlanego w opinii PIIB

Do momentu przyjęcia przez rząd nowelizacji Prawa budowlanego, w roku 2019 było kilka wersji tego projektu – pierwszy z datą 8 kwietnia, następne 6 czerwca, 31 lipca, 3 września i ostatni z 25 października. Wszystkie dokumenty  były opiniowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB), rożnie bywało z uwzględnianiem zgłaszanych poprawek w kolejnych dokumentach. Najwięcej kontrowersji od początku budził zapis o podzialeprojektu budowlanego na trzy części, na:

·         projekt zagospodarowania działki lub terenu,

·         projekt architektoniczno-budowlany,

·         projekt techniczny.

Jak podkreślali inżynierowie budownictwa, rozwiązania przyjęte we wszystkich częściach projektu muszą być ze sobą kompatybilne, nie jest więc dobrze, gdy zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę mają podlegać wyłącznie dwie pierwsze części projektu, czyli bez projektu technicznego. W przypadku uchwalenia przepisów w tym kształcie, projekt techniczny nie będzie podlegał sprawdzeniu przez organ nadzoru budowlanego, a odpowiedzialność za przyjęte w nim rozwiązania będzie, jak do tej pory, spoczywała wyłącznie na projektancie.

Najwięcej wątpliwości środowisko inżynierów budownictwa zgłaszało co do momentu sporządzenia projektu technicznego oraz braku gwarancji jego sporządzenia, co byłoby naruszeniem zasady bezpiecznego projektowania i budowania obiektów budowlanych. „Jak słusznie zauważa bowiem projektodawca, projekt techniczny jest tą częścią projektu, której rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo, które jest najwyższą wartością w budownictwie” – czytamy na stronie PIIB, w komentarzu do nowelizacji Prawa budowlanego. Przyjęte pierwotnie rozwiązania nie były zadowalające w tym zakresie, ale dzięki staraniom PIIB podejście ustawodawcy nieco uległo zmianie. Wprowadzono m.in. przepisy gwarantujące, że projekt techniczny będzie sporządzony już w chwili zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, co w projekcie zostało ujęte następująco:

·         do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie dotyczy jednak budynków mieszkalnych jednorodzinnych (art. 41);

·         przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest m.in. zapewnić sporządzenie projektu technicznego, jeżeli jest wymagany (art. 42);

·         przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz o ile jest wymagany – projektu technicznego (art. 45).

Inżynierowie uzasadniali też konieczność rezygnacji z zapisu, który przewidywał nałożenie na kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł w przypadku prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego projektu budowlanego, w tym projektu technicznego. Przepis ten bez jakiegokolwiek uzasadnienia przewidywał możliwość ukarania kierownika budowy lub robót za brak projektu mimo, iż jak wynikało z innych przepisów tego projektu, obowiązek zapewnienia sporządzenia projektu budowlanego obciążał zupełnie inne podmioty, a zwłaszcza projektanta i inwestora. W ostatnim projekcie nowelizacji Prawa budowlanego z 25 października 2019 przepis ten został usunięty. I chociaż w całości ten dokument, przyjęty przez Radę Ministrów 6 listopada, generalnie ma lepsze rozwiązania w zakresie zasad sporządzania projektu technicznego niż pierwotnie były proponowane, Polska Izba Inżynierów Budownictwa wystosowała do minister rozwoju Jadwigi Milewicz (która w obecnym rządzie przejęła merytoryczną opiekę i odpowiedzialność za nowelizację Prawa budowlanego) prośbę  o dokonanie kolejnych zmian by udoskonalić zaproponowane zmiany w przepisach.

Nowe propozycje PIIB do nowelizacji Prawa budowlanego:

·         uznanie projektu technicznego za projekt wykonawczy, co umożliwiłoby faktyczne przyspieszenie i usprawnienie procesu budowlanego oraz obniżenie jego kosztów (mógłby on zastąpić inne opracowania projektowe, które obecnie, oprócz projektu architektoniczno-budowlanego, i tak są wymagane);

·         należy doprecyzować, że obowiązek sporządzania projektu technicznego dotyczy wszystkich inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, do którego musi być dołączony projekt oraz wymagających w związku z tym ustanowienia kierownika budowy (proponowany zapis jest bardziej przejrzysty, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo i właściwą koordynację realizacji obiektów budowlanych);

·         warto wprowadzić obowiązek utrwalenia w formie elektronicznej projektu technicznego aktualnego na dzień rozpoczęcia robót i przedłożenia go w organie nadzoru budowlanego na etapie zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, co ułatwiłoby prace tym organom i byłoby punktem odniesienia w przypadku kontroli obiektu budowlanego.

Propozycja PIIB to po raz kolejny głos rozsądku popartego wiedzą i praktyką. Jak widać, Izba nie poddaje się i wciąż próbuje doskonalić Prawo budowlane. Co prawda nowelizację „klepnął” rząd, ale to nie znaczy, że treść ustawy nie może ulec zmianie.

Przypomnijmy, że rok 2019 rozpoczął się pilną małą nowelizacją dotyczącą zakresu uprawnień budowlanych, bez czego PIIB nie mogła zacząć organizować egzaminów na uprawnienia budowlane.

 

Więcej na: muratorplus.pl

 

 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.