KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-09-18

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

czytaj więcej »

2020-09-17

Przetarg, konkurs czy PPP? Nowe prawo zamówień publicznych bardziej elastyczne

– Przed wszczęciem postępowania konieczne będzie przeprowadzenie analizy: czy trzeba dokonywać danego zakupu, czy można daną potrzebę zaspokoić wewnątrz własnych zasobów, czy też szukać zasobów zewnętrznych. Czy trzeba to robić poprzez procedurę zamówieniową, lepiej zrobić to przez koncesję czy może lepszym rozwiązaniem będzie partnerstwo publiczno-prawne? – mówi o nadchodzących zmianach w przepisach prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

2020-09-16

Nowy projekt budowlany nie zastąpi starego z dnia na dzień

Dopiero w tym tygodniu ma być opublikowane rozporządzenie w sprawie nowego projektu budowlanego. Na szczęście jego brak nie zablokuje inwestycji, ponieważ przez rok od 19 września, tego dnia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, do wniosków o pozwolenia można załączać projekty opracowane na starych zasadach.

czytaj więcej »

2020-09-15

Rządowy pakiet ma ułatwić lokatorom przejmowanie mieszkań na własność

Możliwość wyboru przez lokatorów pomiędzy stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność - to cel proponowanego przez rząd pakietu mieszkaniowego, którym Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność.

czytaj więcej »

2020-09-14

Za dwa lata elektronizacja procesu budowlanego, w tym roku pierwsze narzędzia

Od 7 grudnia ma działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Jednocześnie trwa pilotaż systemu do składania e-wniosków o pozwolenie na budowę. By można było zrezygnować całkowicie z papieru potrzebne są jednak zmiany w prawie. Za kilka dni zajmie się nimi Sejm.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-08-10

Ekspertyza budowlana w przypadku wykrytych nieprawidłowości

 

Wśród inwestorów i zamawiających wzrasta zapotrzebowanie na sporządzenie przez niezależnych ekspertów ocen wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych. Kto jest uprawniony do sporządzania takich ekspertyz?

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie sporządzania opinii lub ekspertyz przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w kontekście powiadomienia o ich wynikach organów administracji państwowej. Wśród inwestorów i zamawiających wzrasta zapotrzebowanie na sporządzenie przez niezależnych ekspertów ocen wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych. Opracowanie (tzw. prywatnej) opinii lub ekspertyzy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane wydaje się równocześnie pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej. Po zakończeniu opracowania eksperckiego i przekazaniu go zamawiającemu nasuwa się pytanie: czy autor opinii jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy administracji państwowej, gdy w ocenianej inwestycji:

  • zaszły uchybienia w zakresie proceduralnym (np. samowola budowlana) oraz naruszenia przepisów techniczno-budowlanych lub sztuki budowlanej, które zdaniem autora zagrażają katastrofą budowlaną albo zdrowiu i życiu osób przebywających w obiekcie budowlanym;
  • zaszły uchybienia w zakresie naruszenia przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm lub sztuki budowlanej w ocenie autora o mniejszym stopniu potencjalnego zagrożenia dla użytkowników;
  • autor opinii posiadający uprawnienia budowlane w danej specjalności „towarzysząco" zauważył w innej specjalności naruszenie przepisów zagrażające w jego opinii katastrofie budowlanej, zdrowiu lub życiu użytkowników.

 Celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest dokonanie oceny przedstawionego mu materiału dowodowego z punktu widzenia posiadanej wiedzy technicznej danej specjalności i przedstawienie wniosków umożliwiających poczynienie właściwych ustaleń faktycznych i miarodajnej oceny. Biegły nie ustala stanu faktycznego sprawy1, ale formułowane przez niego wnioski poparte wiadomościami specjalnymi2 mogą się stać przydatne do ustalenia tego stanu. Co istotne, powinnością biegłego nie jest również rozstrzyganie zagadnień prawnych, lecz jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy. Przenosząc powyższe na grunt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Pb), należy rozstrzygnąć dwie kwestie, tzn. istotę uprawnień budowlanych oraz istotę pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń (art. 13 ust. 1 Pb). Natomiast za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie stosownie do posiadanych uprawnień. Odwołując się natomiast do art. 12 ust. 1 Pb, wskazać należy, że za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną m.in. z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych.

W świetle powyższego można przyjąć, że ocena techniczna sporządzona przez taką osobę może dostarczyć wiadomości specjalnych koniecznych do załatwienia sprawy. Udzielenie uprawnień budowlanych określonej osobie jest jednocześnie gwarancją i świadectwem3, że ta osoba ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i może ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę w określonym zakresie. Mając to na względzie, należy rozważyć obowiązki takich osób z punktu widzenia powiadomienia określonych podmiotów (organów) w przypadku stwierdzenia - przy sporządzaniu opinii - uchybień technicznych w zakresie naruszenia norm techniczno-budowlanych. Tutaj wypada odnieść się zarówno do samego Pb, jak również zwrócić uwagę na prawo karne.

Prawo budowlane w rozdziale 9 wskazuje przypadki naruszeń i rodzaje odpowiedzialności za ich dokonanie. Na przykład prowadzenie robót budowlanych ujętych w art. 30 ust. 1 Pb bez ich wcześniejszego zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1 Pb) stanowi występek z art. 90 ust. 1 Pb (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., IV KK 398/16) czy też zgodnie z treścią art. 90 ustawy Pb przestępstwem jest wykonywanie robót budowlanych określonych w art. 48, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, mimo że wymaga uzyskania pozwolenia właściwego organu administracji (art. 71 ust. 1 ustawy), jest wykroczeniem określonym w art. 93 pkt 4 tej ustawy, jeżeli zmiana ta następuje z naruszeniem art. 71 (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2005 r., III KK 66/05). Artykuł 90 Pb obejmuje kryminalizacją samowolę budowlaną zarówno poprzedzającą decyzję organów nadzoru budowlanego, wydaną w myśl art. 48 i 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 Pb, jak i dalszą wskutek wykonywania robót budowlanych pomimo wydanych decyzji o rozbiórce lub wstrzymaniu tych robót.

Więcej na: inzynierbudownictwa.pl 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.