KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-03-05

Build 4 Future 2021 – branża ma się dobrze

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future, po raz pierwszy w formule online, poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

czytaj więcej »

2021-03-04

Bankructwa firm budowlanych w 2020

Wzrost bankructw firm budowlanych w roku 2020 nie był tak duży jak w innych branżach. Eksperci jednak twierdzą, że w roku 2021 będzie ich więcej. Ile firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność w roku 2020?

czytaj więcej »

2021-03-03

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

czytaj więcej »

2021-03-02

Ranking Budowlana Marka Roku 2021

Ranking Budowlana Marka Roku to przedsięwzięcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Ranking dotyczy producentów materiałów budowlanych i wyraża preferencje zakupowe klientów, pokazuje najpopularniejsze marki. Ogłoszenie wyników 17. już rankingu marek budowlanych na rok 2021 jest planowane na 10 czerwca 2021.

czytaj więcej »

2021-03-01

Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie – konferencja

Konferencja „Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej” obędzie się online 10–11 marca 2021 r.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-01-08

Kalendarz zmian przepisów budowlanych w 2020 r.

 

Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej rewolucyjny. Przyniósł on bowiem kilka mocnych akcentów, szczególnie w swojej drugiej połowie. Które z tych zmian okażą się efektywne, a które tylko efektowne – przekonamy się niebawem.

Już od początku 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć nowe oświadczenie projektanta – dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. Celem tego przepisu było zachęcenie społeczeństwa do korzystania ze scentralizowanych systemów ciepłowniczych i odejście od mniej ekologicznych źródeł indywidualnych.

 

Jednak nowy obowiązek przyniósł organom AAB wiele wątpliwości, np. który projektant składa to oświadczenie, czy należy je dołączyć do wniosku dotyczącego obiektu niewykorzystującego energii do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, a także czy należy wymagać dołączenia oświadczenia w sytuacji, gdy na terenie jednostki osadniczej nie występuje sieć ciepłownicza.

 

Ministerstwo Rozwoju na razie wyjaśniło tę pierwszą kwestię, stwierdzając, iż oświadczenie to powinno zostać podpisane przez projektanta z uprawnieniami branży sanitarnej.

Na początku marca została uchwalona pierwsza z ustaw związanych ze skutkami COVID-19. Choć nie zmieniała ona ustawy – Prawo budowlane, to przepisem wprowadzonym bezpośrednio w tej ustawie umożliwiała budowę obiektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem stosowania Prawa budowlanego. Niestety, część inwestorów wykorzystała tę furtkę do rozpoczęcia inwestycji o charakterze typowo komercyjnym, średnio związanym z celem wpisanym w ustawie. Przepis ten uchylono dopiero 5 września, gdy media zaczęły informować o bardzo dużej liczbie i skali nadużyć.

 

Pod koniec marca kolejna ustawa związana z COVID-19 wprowadziła słynne art. 15zzr i 15zzs, których skutkiem było zawieszenie biegu terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych. Utrudniało to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań o pozwolenie na budowę. Przepisy te zostały uchylone dopiero 16 maja 2020 r., jednak do dzisiaj postępowania prowadzone są w warunkach specjalnych rygorów sanitarnych, przez co uzyskanie pozwoleń na budowę trwa zazwyczaj znacznie dłużej.

 

Zmiany ustaw „covidowych” w niewielki sposób ingerowały bezpośrednio w Prawo budowlane i dotyczyły głównie wprowadzenia zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niecek dezynfekcyjnych, a także niektórych obowiązków przy budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii albo klęski żywiołowej.

 

W ostatnim dniu lipca weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego, powiązana ze zmianami w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. W ustawie budowlanej wprowadzono m.in. definicje mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – odsyłające do przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dodano także art. 27a, zgodnie z którym wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa zapewnia:

  • inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych;
  • kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy.

Należy też odnotować, że w samym Prawie geodezyjnym i kartograficznym, oprócz m.in. wprowadzenia ww. definicji, zmieniono część przepisów dotyczących narad koordynacyjnych, w tym wprowadzając obowiązek uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci, położonej choćby w części w granicach terenu zamkniętego, z podmiotem, który zarządza tym terenem.

 

Od 22 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie „standardów geodezyjnych”. W § 31 tego rozporządzenia wprowadzono istotną zmianę – w przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego, należy liczyć się z koniecznością ustalenia granic przez wykonawcę prac geodezyjnych przy sporządzaniu mapy do celów projektowych podczas projektowania np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej. W przypadku wyceniania prac projektowych, warto mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu, będzie on bowiem miał wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych.

Najbardziej kontrowersyjna nowelizacja przepisów zaczęła obowiązywać od 19 września – wprowadziła ona zmianę w formie projektu budowlanego, dzieląc to opracowanie na trzy odrębne części. Na temat nowych zasad sporządzania projektu budowlanego izby okręgowe zorganizowały wiele szkoleń, a Komisja Prawno- -Regulaminowa PIIB przygotowała specjalny poradnik wraz z dodatkowymi materiałami do wykorzystania przez projektantów, które dostępne są na stronie internetowej PIIB.

Przez kolejnych 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, dopuszczalne jest załączanie do wniosków o pozwolenie na budowę projektów budowlanych sporządzanych na dotychczasowych zasadach. Jednak czas szybko mija, a biorąc pod uwagę fakt, że sporządzanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń zajmuje dużo czasu, niewątpliwie już teraz należy próbować przystosowywać się do nowych rozwiązań.

 

Czy ta rewolucja przyniesie sukces? Czas pokaże. Wprowadzone zmiany niosą wysokie ryzyko braku koordynacji pomiędzy architekturą a wymaganiami poszczególnych branż, na czym może ucierpieć inwestor.

 

18 września zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, określające zasady sporządzania projektu budowlanego w nowej formie.

Więcej na: inzynierbudownictwa.pl 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa