KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-03-05

Build 4 Future 2021 – branża ma się dobrze

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future, po raz pierwszy w formule online, poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

czytaj więcej »

2021-03-04

Bankructwa firm budowlanych w 2020

Wzrost bankructw firm budowlanych w roku 2020 nie był tak duży jak w innych branżach. Eksperci jednak twierdzą, że w roku 2021 będzie ich więcej. Ile firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność w roku 2020?

czytaj więcej »

2021-03-03

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

czytaj więcej »

2021-03-02

Ranking Budowlana Marka Roku 2021

Ranking Budowlana Marka Roku to przedsięwzięcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Ranking dotyczy producentów materiałów budowlanych i wyraża preferencje zakupowe klientów, pokazuje najpopularniejsze marki. Ogłoszenie wyników 17. już rankingu marek budowlanych na rok 2021 jest planowane na 10 czerwca 2021.

czytaj więcej »

2021-03-01

Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie – konferencja

Konferencja „Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej” obędzie się online 10–11 marca 2021 r.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-01-12

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Na początku 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków.

 

1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

 

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. W ewidencji będą gromadzone informacje o źródłach ogrzewania w budynkach lub lokalach, a także o prowadzonych wcześniej kontrolach budynku w zakresie systemów ogrzewania. W rejestrze znajdą się również dane na temat przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Rozwiązanie to ma służyć wyeliminowaniu możliwości wielokrotnego wykorzystywania środków publicznych na ten sam cel. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

Ustawa nakłada także na właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali nowy obowiązek. Będą oni zobowiązani do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji pisemnej o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Następnie dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB. Ustawa wprowadza ponadto zmiany w rządowym programie „Stop Smog”, który funkcjonuje od lutego 2019 r. i adresowany jest do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne. Program finansuje wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami takich budynków. Wnioskodawcą w programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji na podstawie porozumienia, które dotychczas było zawierane z ministrem właściwym do spraw gospodarki. W związku z niskim zainteresowaniem projektem nowelizacja wprowadziła rozwiązania, które mają zachęcić gminy do udziału w nim. W tym celu zmniejszono minimalną liczbę budynków jednorodzinnych umożliwiającą aplikowanie do programu (z 2 do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowo zniesiono ten limit, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. Wprowadzono także zmniejszenie z 50 do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ustawa przewiduje także skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań gminy i beneficjenta. Chodzi tu m.in. o obowiązek beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku lub wymóg utrzymania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto dopuszczono możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Ułatwieniem dla samorządów ma być także rezygnacja z obowiązku sporządzania gminnych programów niskoemisyjnych. Istotną zmianą jest również rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o: przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego oraz zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych. Przepisy ustawy nowelizującej usprawniają także działanie rządowego programu „Czyste Powietrze”.

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzony Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach programów rządowych.

Aneta Malan-Wijata

 

Źródło: inzynierbudownictwa.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa