KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-01-22

Wiceminister rozwoju: Rusza reforma planowania przestrzennego

Planujemy, że do połowy roku przedstawimy główne założenia prac nad projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl Robert Krzysztof Nowicki, wiceminister rozwoju. I zapowiada, że główne cele prac to zintegrowanie planowania w skali strategii rozwoju kraju, województw, powiatów i gminy.

czytaj więcej »

2020-01-21

Ceny mieszkań - jest drogo, ale czy będzie jeszcze drożej?

Ceny nowych mieszkań w wielu polskich miastach osiągnęły już poziom hossy z 2007 roku lub go przekroczyły. Sprowokowało to tezy o bańce spekulacyjnej i nadchodzącym kryzysie w branży. Tymczasem, polski rynek nieruchomości jest daleki od przegrzania, a najbardziej prawdopodobny scenariusz na przyszłe lata to dalszy wzrost cen mieszkań i domów.

czytaj więcej »

2020-01-20

Prawie wszystkie samowole budowlane będzie można zalegalizować

Uproszczonego postępowania legislacyjnego nie będzie można wszcząć tylko wobec budynków z nakazem rozbiórki. To jedna z ważniejszych poprawek zgłoszonych przez PiS do projektu nowelizacji prawa budowlanego, która może zostać uchwalona przez Sejm już w przyszłym tygodniu.

czytaj więcej »

2020-01-17

20 stycznia odbędzie się okrągły stół o zagospodarowaniu przestrzennym

Spotkanie dotyczące projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju z udziałem przedstawicieli samorządów, architektów, urbanistów i inżynierów – poinformował wiceminister Robert Krzysztof Nowicki.

czytaj więcej »

2020-01-16

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa budowlanego

W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa budowlanego. Projekt został skierowany do pracy w podkomisji, która zaczęła pracować nad nim już wieczorem. Sprawozdanie ma być gotowe do poniedziałku.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2017-07-28

Czy rzeczywiście można ogrzać dom bez smogu?

Elektryczne ogrzewania budynków ogranicza niską emisję. Szczególnie istotna jest redukcja emisji pyłów w przypadku rezygnacji z kotłów na paliwo stałe, co w konsekwencji zapobiega ryzyku zanieczyszczania powietrza i powstawania smogu.


Ogrzewanie elektryczne a ograniczanie niskiej emisji

W czasie ostatniej zimy przez wiele dni w atmosferze przy powierzchni ziemi występowały wysokie poziomy pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10). Zjawisko to było szczególnie intensywne na obszarach o starej, zwartej zabudowie, na których jako źródła ciepła rozpowszechnione są kotły węglowe, gdzie nierzadko wykorzystywane jest – delikatnie mówiąc – przypadkowe paliwo.
Tzw. niska emisja jest szczególnie szkodliwa, ponieważ spaliny z kotłów domowych nie są poddawane żadnemu oczyszczeniu. Dodatkowo zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza na bardzo małej wysokości (rzędu 10–40 m nad poziomem terenu) i gromadzą się wokół miejsca powstawania, mając wkład w szereg zjawisk o negatywnych skutkach dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego [3]. Chodzi przede wszystkim o zjawisko nazywane „smogiem typu londyńskiego”, czyli – powiązane z typowymi dla Polski warunkami zimowej inwersji temperaturowej – nagromadzenie w dolnych warstwach atmosfery związków, pochodzących z niepełnego spalania paliw o niekontrolowanym składzie chemicznym, czyli tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy oraz trudno opadających pyłów. Substancje te mają udokumentowany szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi (powodując chwilowe lub przewlekłe problemy z oddychaniem, a w długiej perspektywie również zmiany nowotworowe), przyczyniają się także do powstawania i nasilenia korozji urządzeń i budynków, pociągając za sobą też straty finansowe w postaci nakładów koniecznych na oczyszczanie środowiska mieszkalnego (budynków, ulic).
Często powstaje nieoczywista sytuacja, polegająca na tym, że jakość powietrza na przedmieściach jest gorsza niż w centralnych częściach miast, gdzie dostępne są miejskie systemy ciepłownicze.
Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie tego problemu może być stosowanie ogrzewania elektrycznego, które całkowicie eliminuje niską emisję, w przeciwieństwie do innych rozwiązań (kotłów węglowych lub gazowych). Istnieje co prawda emisja wysoka, ale jest ona najczęściej wielokrotnie niższa z uwagi na wysoką sprawność wytwarzania energii oraz zaawansowane metody oczyszczania spalin.
Podobne korzyści występują w przypadku, gdy promuje się wykorzystywanie samochodów o napędzie elektrycznym. Obok korzyści bezpośrednio odczuwalnych dla użytkowników samochodów, a także pieszych i wszystkich mieszkańców miast: zmniejszenia poziomu hałasu i braku wyraźnego wkładu w „smog typu londyńskiego”, występuje tutaj również efekt poztywny w postaci możliwości ograniczenia mniej znanego zjawiska – tzw. „smogu typu Los Angeles”. W spalinach samochodów o napędach tradycyjnych obecne są tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem światła zachodzą reakcje chemiczne, prowadzące do powstawania ozonu, formaldehydu, acetaldehydu, PAN i nadtlenku wodoru. Są to substancje o udokumentowanym szkodliwym działaniu na drogi oddechowe ludzi i zwierząt, negatywnie wpływające na tkanki roślinne, wreszcie powodujące korozję.

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem użytkowania oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak w przypadku korzystania ze standardowych taryf, koszty eksploatacyjne mogą być stosunkowo wysokie. W tej sytuacji Ministerstwo Energii przewidywało wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych w celu zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego, m.in. poprzez tworzenie specjalnych taryf na energię elektryczną do celów ogrzewania [4].

Stosowanie ogrzewania elektrycznego napotyka jednak w chwili obecnej na bardzo silne ograniczenie w postaci przepisów techniczno-budowlanych [5].

Przepisy techniczno-budowlane

Wskaźnik EP
Przepisy techniczno-budowlane [1] zawierają wymaganie odnośnie wartości wskaźnika EP budynku, która nie może przekraczać pewnej wartości granicznej. Wskaźnik EP określa rocz-ne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (uwzględniane się budynkach niemieszkalnych).
Wskaźnik EP oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku… [2]. W ramach obliczeń energię końcową mnoży się przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi. Należy zwrócić uwagę, że ww. rozporządzenie mówi, jak następuje (załącznik 1, pkt. 3.1.3):

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. (…) W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wokreślone w tabeli 1


Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi [2].


W tabeli 1. w rozporządzeniu dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej podana jest wartość 3,00. Jest to wartość orientacyjna dla tzw. miksu polskiego, czyli dla przeciętnej struktury wytwarzania energii elektrycznej w całej Polsce.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe 
Fot.: ELEKTRA

Należy rozumieć, że taka konstrukcja przepisów miała na celu budowanie rynku energii, na którym producenci mogliby oferować energię i ciepło o różnym współczynniku nakładu wi, w szczególności energii o większym lub mniejszym stopniu odnawialności. Jednak w praktyce w obliczeniach przyjęło się wykorzystywanie wartości z tabeli 1. z rozporządzenia [2]. Czyli to, co zostało przewidziane w prawie jako wyjątek, stało się regułą. Przy takim podejściu, praktycznie nie ma obecnie możliwości stosowania ogrzewania elektrycznego w nowych lub przebudowywanych budynkach, ponieważ przy takim współczynniku wi, wskaźnik EP przekracza wartość graniczną.
Natomiast często stosowane są różnego rodzaju zabiegi formalne, mające na celu obliczeniowe obniżenie wskaźnika EP. Jednym z takich zabiegów jest przyjmowanie, że znaczna część zapotrzebowania na energię będzie pokrywana przez kominki – współczynnik nakładu dla miejscowego wytwarzania energii w budynku poprzez spalanie biomasy wynosi 0,2, a zasadniczy system ogrzewania traktowany jest w obliczeniach jako system dodatkowy.
W przypadku skojarzonego wytwarzania ciepła i energii (kogeneracja), w wyniku obliczeń dla konkretnego systemu można uzyskać często niższe wartości współczynnika nakładu wi niż wartości podane w tabeli – zarówno dla energii elektrycznej, jak i ciepła. Przykładowo w artykule Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego ze źródłem ciepła pracującym w skojarzeniu [6] Anna Życzyńska uzyskała współczynnik nakładu dla energii elektrycznej wel od 2,43 do 2,45 wobec wartości 3,00 podanej w tabeli oraz współczynnik nakładu dla ciepła wH równy 0,55 – wobec 0,80 w tabeli. W przypadku źródeł odnawialnych, współczynniki te mogą być jeszcze znacząco niższe i w konsekwencji pozwolić na zastosowanie ogrzewania elektrycznego. 
W szczególności, jeśli energia elektryczna wytwarzana jest na miejscu w ogniwach fotowoltaicznych, to jej współczynnik nakładu wel wynosi 0 i jeśli energia ta pokrywałaby 100% zapotrzebowania, to wskaźnik EP również wynosiłby 0 i wymagania były spełnione. W praktyce zazwyczaj energia z ogniw fotowoltaicznych pokrywa jednak tylko część zapotrzebowania. Wówczas ta część energii elektrycznej nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika EP (mnożenie przez zero), co ułatwi spełnienie wymagań.

Wartość graniczna wskaźnika EP

Wartość graniczną wskaźnika EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:


gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC  – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEP– cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Zgodnie ze powyższym wzorem, wartość graniczna wskaźnika EP określana jest poprzez przyjęcie wartości dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, która następnie może być zwiększona o dodatek na chłodzenie (jeśli występuje) oraz na oświetlenie (oprócz budynków mieszkalnych).

W tab. 2 podano wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jak widać, od 1 stycznia 2017 r. została obniżona wartość wskaźnika EPH+Wdla wszystkich typów budynków, tzn. wymagania zostały zaostrzone.

Tabela 2. Wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [1].

Podsumowanie

Stosowanie elektrycznego ogrzewania budynków umożliwia ograniczanie niskiej emisji. Szczególnie istotna jest redukcja emisji pyłów w przypadku usuwania kotłów na paliwo stałe. W konsekwencji może zostać obniżone ryzyko powstawania smogu. Z tego punktu widzenia plany Ministerstwa Energii dotyczące zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego wydają się dobrze ukierunkowane.
Jednak na przeszkodzie stoją wymagania dotyczące wskaźnika EP, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wymagania te dotyczą bezpośrednio wyczerpywania nieodnawialnych zasobów środowiska. Natomiast paradoksalnie mogą blokować rozwiązania, charakteryzujące się mniejszym negatywnym odziaływaniem na środowisko. W związku z tym poprawa jakości powietrza poprzez stosowanie ogrzewania elektrycznego będzie możliwa po zmianie przepisów techniczno-budowlanych.

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
3. Sadlok Radosław, et al: Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Bochnia 2014.
4. Wierzchowska Magdalena: Ministerstwo Energii chce zabić smog prądem, Puls Biznesu 11.12.2016.
5. Wierzchowska Magdalena: Rząd nie zwalczy smogu prądem, Puls Biznesu 16.01.2017.

6. Życzyńska Anna: Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miej-kiego systemu ciepłowniczego ze źródłem ciepła pracującym w skojarzeniu, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 4/2013.

Tekst: dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Źródło: http://www.muratorplus.pl/ 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.