KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2024-04-30

Majówka

W dniu 2 maja nie pracujemy. Przepraszamy za kłopot. Zapraszamy do składania zamówień, które zrealizujemy w poniedziałek 6 maja br.

czytaj więcej »

2024-03-28

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, wielu radosnych i ciepłych chwil, wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. redakcja POLCEN. W dniu 29 marca nie pracujemy. Przepraszamy za kłopot. Zapraszamy do składania zamówień, które zrealizujemy we wtorek po świętach.

czytaj więcej »

2024-02-15

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

czytaj więcej »

2024-01-26

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – analiza

Coraz więcej właścicieli i zarządców nieruchomości decyduje się zamienić książkę papierową na cyfrową. Całkowita liczba cyfrowych książek założonych w aplikacji c-KOB wynosi blisko 5 tysięcy. W styczniu br. dynamika wzrostu jest trzykrotnie wyższa niż w styczniu w roku ubiegłym. Prowadzenie cyfrowej książki dla nowych obiektów jest od tego roku obowiązkowe.

czytaj więcej »

2023-12-20

Życzenia świąteczno-noworoczne

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2024 Roku życzy Zarząd firmy POLCEN wraz z pracownikami

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

Nowy Regulamin 1 styczeń 2023

Regulamin serwisu internetowego www.polcen.com.pl

(zmiana 01.01.2023 r.)

 

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.polcen.com.pl, jest prowadzona przez: POLCEN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-511), ul. Nowogrodzka 31, tel. 601 885 039, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł (gwarancja bankowa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184164, NIP: 526-02-12-256, REGON: 001334720 (dalej „Usługodawca”)

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta. 

2.        Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego. 

3.        Kod Rabatowy – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie. Kody rabatowe nie obowiązują na pozycje przecenione. Oferty promocyjne (rabaty) nie łączą się, obowiązuje najniższa cena.

4.        Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.4.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5.        Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. 

6.        Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta. 

7.        Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą. 

8.        Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r. :

11. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz zawierania Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

12.    Regulamin Publikacji Treści - regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

13.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.

14.    Rezerwacja – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

15.    Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w domenie polcen.com.pl.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

16.  Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty, zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym lub zarezerwować Treść cyfrową na nośniku i zawrzeć w Sklepie fizycznym Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

17.  Sklep fizyczny – punkt Usługodawcy POLCEN Sp. z o.o., znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (00-511), ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym, zawrzeć Umowę sprzedaży lub zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.

17.    Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

18.    Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

19. Treść cyfrowa - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

20.     Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

21.     Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

22. Usługa cyfrowa - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

23.     Usługodawca – POLCEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, REGON 142562541, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł (gwarancja bankowa).

24.     Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

25.  Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

26.  Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z poźn. zm.)

27.  Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

28.  Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

29.  Ustawa ODU – ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.).

30.  Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

31.  Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

32.  Ustawa RF – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1348, z późn. zm.).

33.  Ustawa TZ – ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403 z późn. zm.).

34.     Zamówienie - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

 

 

II. Postanowienia ogólne

1.   Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:

1)        zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),

2)        powiadamianie o statusie Zamówień oraz Rezerwacji w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),

3)        kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami oraz Rezerwacjami (wymaga Rejestracji i logowania),

4)        dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),

5)        dostęp do Kodów Rabatowych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

6)     informowanie o Produktach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepach fizycznych (nie wymaga Rejestracji i logowania),

7)       składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

8)     komunikację dotyczącą Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych oraz aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

9)       wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

10)    wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego dostarczonej mu Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Fizycznym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

11)    dostęp do usługi obserwowania wybranych przez Klientów Towarów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i Kodów aktywacyjnych i otrzymywania powiadomień mailowych o obniżeniu ich ceny (schowka) (wymaga Rejestracji i logowania),

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

12)    dostęp do informacji o płatnościach cyklicznych Klienta - obejmujących informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych i Produktach Ubezpieczeniowych opłacanych w sposób cykliczny, wraz z ich identyfikacją (np. numerem) i częściowym numerem karty płatniczej przypisanej do ww. płatności, a także umożliwiających rezygnację z ww. Produktów lub Produktów Ubezpieczeniowych oraz zmianę przypisanej karty płatniczej (wymaga Rejestracji i logowania).

2.       Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c.

3.       Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

4.       Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

5.       Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.

7.     Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III.  Warunki techniczne

1.     Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

1)       Urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu,

2)       Przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

2.     Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

 

IV.  Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu 

 

1.        Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania kontaktu z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.        Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.

4.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej w Sklepach fizycznych lub za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e­mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.

5.        Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kodów Rabatowych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

6.        Klient, który dokonał Rejestracji i:

1)       zapisał się na Newsletter, lub

2)       wyraził w Koncie Klienta zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji marketingowych dostosowanych do swoich preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (np. IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, lub

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

3)     dokonał rejestracji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie fizycznym w sposób wskazany w art. IV.9, uzyskuje dostęp do:

A.      historii zarejestrowanych zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku dokonanych w Sklepach fizycznych na zasadach określonych w art. IV.9;

B.      w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. IV.6.1 i art.IV.6.2.- do: i) pakietu Kodów Rabatowych „na start" zgodnie z bieżącą promocją prowadzoną w Koncie Klienta, ii) indywidualnych Kodów Rabatowych dostępnych po zalogowaniu na Konto Klienta w sekcji „Kodów Rabatowych";

C.       do innych promocji organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, o których Usługodawca będzie zawiadamiał w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę;

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

7.        W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

8.        W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowych na nośniku dokonywanych w Sklepach fizycznych po wykonaniu czynności, o których mowa w art. IV.6.1 - art.IV.6.3.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

9. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie. Rejestracji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie fizycznym dokonuje Klient: i) samodzielnie poprzez Konto Klienta lub ii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu danych identyfikacyjnych wprowadzonych podczas Rejestracji, tj.: adresu e-mail (Loginu) lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, lub iii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail na potrzeby rejestracji bieżącej transakcji, która zostanie powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie widoczna w Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji, pod warunkiem użycia tego samego adresu e-mail jaki podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu.

10.    Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

11.    W celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Serwisu.

12.    Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu" ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

13.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

1)       korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2)       niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;

3)       niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

4)       korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

5)       korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

6)       korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

 

14.    Klient nie może podejmować w Serwisie czynności naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

15.    Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

 

1)       podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

2)       naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

3)       działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.

16.    Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

17.    Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.

18.    Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

19.    Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

20.    Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 855 855 855 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.

21.    W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.

22.    Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane i archiwizowane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.

23.    W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu kontaktu Klient łączy się z COK.

24.    Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.

25.    W ramach funkcjonalności Serwisu Usługodawca może udostępniać komunikację za pośrednictwem komunikatorów opartych o łączność internetową lub telefoniczną w systemie GSM, w tym realizowaną przez automaty, przy czym Usługodawca nie inicjuje kontaktu za ich pośrednictwem.

26.    W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem komunikatorów z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu kontaktu Klient łączy się z COK.

27.    Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem komunikatorów są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na rejestrowanie i archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów powinien przerwać korzystanie z nich.

28.    Usługodawca, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w procesie obsługi Zamówień oraz Rezerwacji może wykorzystywać dokumenty w postaci elektronicznej, np.: dokumenty dostawy, które mogą wymagać podpisu Klienta składanego na ekranie urządzenia mobilnego. W takim przypadku dokumenty w postaci elektronicznej, o ile Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, utrwalone na trwałym nośniku będą doręczane co najmniej na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta.

 

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1.       Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2.       Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).

3.       Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.

4.       Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5.       W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

6.   Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu:

a)         w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - dotyczy Konsumentów,

b)         w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania - dotyczy Klientów niebędących Konsumentami. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

VI. Odpowiedzialność

1.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.

2.        Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3.        Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5.        Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

1.        Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem e-maila kończąc kontakt za pośrednictwem e-maila, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

2.        W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

3.        Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4.        Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII.1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5.        Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

6.        Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od daty ostatnich Zamówienia/Rezerwacji z wykorzystaniem Konta Klienta nie wykonano żadnych, innych Zamówienia/Rezerwacji. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

7.        W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kody Rabatowe i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.

8.        W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

2)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

3)       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4)       w sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych wskazanych w art. IV RU i Produktów Ratalnych Klient będący osobą fizyczną uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów, określa RRaty i RU oraz udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.

2.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

3.        Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: wydawnictwo@polcen.com.pl .

 

 

IX. Spory

1.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3.        Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.: 

4.   Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

 


Załącznik nr 1

do Regulaminu Regulamin Sklepu Internetowego

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

1.        Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

2.        Integracja – połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

3.        Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

4. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży (dot. Klientów z wyłączeniem Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów) lub Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej (dot. Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta).

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

5.        Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

6. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem COK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku materialnym w oznaczonym czasie oraz w wybranym Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu, Treści cyfrowych na nośniku materialnym i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.: 

7. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

8.       Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.: 

9. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

10.    Treść cyfrowa bez nośnika – Treść cyfrowa udostępniana poza Sklepem Internetowym, nieutrwalona na nośniku materialnym, możliwa do nabycia w drodze Umowy do dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Sklepie internetowym.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

11.     Treść cyfrowa na nośniku – Treść cyfrowa utrwalona na nośniku materialnym możliwa do nabycia w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Sklepie Internetowym lub w Sklepie fizycznym.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

12.     Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

13. Punkt Odbioru – inne niż Sklep fizyczny, wskazane w Serwisie miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym lub Treść cyfrową na nośniku nabytą w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.

14.     Produkt – Towary oraz Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

15.    Sprzedaż hurtowa – Umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych oraz Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, której przedmiotem są więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Kodu aktywacyjnego lub dostarczenie więcej niż dwóch tych samych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

16.    Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w celu korzystania z nich.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

17.   Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem i/lub umowa sprzedaży Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie fizycznym.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

19.     Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Nabywana przez Konsumenta w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie Internetowym.

20.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

21. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.

 

II. Postanowienia ogólne

1.     Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

1)       umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz Rezerwacji,

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2)     informuje Klientów o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych i Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach fizycznych.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2.        Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy Kredytu następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

3.        Informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

4.        Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Kodów aktywacyjnych.

5.        Usługodawca jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy TZ.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie fizycznym Sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby zawarcia przez jednego Klienta Umowy sprzedaży lub Rezerwacji na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na więcej niż dwie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa lub na adres e­mail: wydawnictwo@polcen.com.pl Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowych Zamówień lub Rezerwacji Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w art. IV.5.2. Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

 

IV. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

1.    Klient w Serwisie może:

1)    złożyć Rezerwację Produktu, który następnie kupi w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie - w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji. Rezerwację można złożyć:

2)    za pomocą formularza w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i Logowania),

3)    za pośrednictwem COK – telefonicznie,

4)    za pośrednictwem COK – e mailowo.

2.      złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Zamówienie można złożyć:

1)    za pomocą formularza w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i Logowania),

2)    za pośrednictwem COK – telefonicznie,

3)    za pośrednictwem COK – e-mailowo.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2.        Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, ze wskazaniem dostępnego w Serwisie Sklepu fizycznego, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

3.        W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru - wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego - należy wskazać miejsce jego dostawy.

4.        Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.

5.        Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

 

1)       e-mail będący potwierdzeniem wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego,

2)       e-mail o tytule: „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie Rezerwacji" zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie Zamówienia" -potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie Zamówienia". E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego oraz nieodebrania Towaru (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia, np.: w przypadku Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu niewykonania czynności, które zgodnie z Regulaminem Kredytowym wymagane są do zawarcia Umowy Kredytu, i nie dokonania zmiany sposobu płatności za Zamówienie (pomimo dodatkowego wezwania Klienta i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) Umowa sprzedaży rozwiązuje się, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewskazania dnia dostawy Towaru w ramach złożonego Zamówienia (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do ustalenia terminu dostawy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) Umowa sprzedaży rozwiązuje się z upływem 21 dni od daty złożenia Zamówienia, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, a w przypadku Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Usługodawca niezwłocznie zwróci środki pochodzące z Kredytu do Banku finansującego, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient może anulować Rezerwację przed upływem terminu jej ważności. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Rezerwację za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Rezerwacji.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

8. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc, przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta informacje o ceny Produktów mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Serwisie.

9.       Dostępne dla danego Zamówienia lub Rezerwacji sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia lub Rezerwacji oraz w Serwisie Internetowym. Sposoby płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu zawarcia Umowy sprzedaży, sposobu dostawy oraz innych ograniczeń, o których Klient zostanie poinformowany w toku składania Zamówienia lub Rezerwacji. Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny w szczególności w następujący sposób:

1)          Pobranie przy odbiorze (gotówką lub kartą),

2)          Odbiór w siedzibie Usługodawcy (płatność gotówką lub wcześniejsza przedpłata)

3)          BLIKiem

4)          Przelewem błyskawicznym

5)          Przelewem tradycyjnym.

 

10.    Płatność Odroczona jest kredytem konsumenckim obsługiwanym i udzielanym przez podmiot trzeci, którego dostępność zależy od decyzji kredytowej podejmowanej przez ww. podmiot trzeci. Płatność Odroczona dostępna jest jedynie dla niektórych sposobów dostawy oraz wyłącznie dla Zamówień o wartości do 1500 zł brutto.

11.    Terminy płatności cen określa Załącznik nr B do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Rezerwacji lub Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych.

12.    Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

13. Z zastrzeżeniem art. IV.20 i art. IV.21 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej;

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

14.  W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w której Usługodawca zawiadamia o dostarczeniu Produktu do Sklepu fizycznego, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

15.        Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

16.    Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji.

17.    W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres - w przypadku korzystania z Kredytu - (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

18.        Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Usługodawcy.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

19.        W przypadku przedsprzedaży Towarów, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

20.        Zamówione Towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia. Podczas odbioru Towaru, może być niezbędne podanie przez Klienta kodu odbioru. Klient otrzyma kod niezbędny do odbioru Towaru na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podany w Koncie Klienta.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

21.        Produkty, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie. Nie każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepach fizycznych wskazanych w Serwisie.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

22.  Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu Usługodawca przesyła fakturę w formie papierowej wraz z towarem. Przy zamówieniu treści cyfrowych faktura zostanie wysłana Klientowi w formie faktury elektronicznej na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox" lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333; 0-511 Warszawa lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

23.    Usługodawca udostępnia w Koncie Klienta dokument polisy ubezpieczeniowej Produktu Ubezpieczeniowego w postaci elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła polisę elektroniczną Klientowi na adres e­mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru do którego zakupiono Produkt Ubezpieczeniowy. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument polisy w postaci papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox" lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie polisy w postaci papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

24.    W przypadku anulowania Zamówienia lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania lub rezygnacji.

Postanowienia dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

25.    Na zasadach określonych w niniejszym artykule Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może dokonać również Rezerwacji i Zamówienia Kodu aktywacyjnego z zastrzeżeniem. że:

 

a)       w przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej

b)       w przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego, zostanie niezwłocznie dostarczony do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego.

c)       Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, ii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta lub wydania Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później.

26.    Na zasadach określonych w niniejszym artykule Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może dokonać Rezerwacji Treści cyfrowej na nośniku, którą następnie nabędzie w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie fizycznym lub złożyć Zamówienie na Treść cyfrową na nośniku i tym samym zawrzeć Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Usługodawca wystawia w Sklepie internetowym fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF w terminie 7 dni od dostarczenia Treści cyfrowej na nośniku.

 

Rozdział dodany obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

V. Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.

1.        W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.

2.        Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

 

1)          opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również Kompatybilność, Interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)          przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

3.     Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również Funkcjonalność i Kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

a)       nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)       przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)        publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 

3)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

4.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. V.2 lub V.3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. V.2 lub V.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 

1)     zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;

2)     niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.

 

6.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.       W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8.       Do Towarów z elementami cyfrowymi, art. VIII.8 i VIII.9 stosuje się odpowiednio.

9.       Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10.    Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11.    Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

12.    Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

13.    Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14.    Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

15.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)     Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. V.10

2)     Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. V.11-13

3)     brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

4)     brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punktach V.9 - V.14.

5)     z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

16.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

17.    Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

18.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

19.    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

20.    W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

21.    Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22.    Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z art. V.9-21

23.    Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać bezpośrednio w Sklepie fizycznym lub przesłać na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa, lub e-maile: wydawnictwo@polcen.com,pl .

24.    Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK.

25.    Postanowienia niniejszego rozdziału „ V. Uprawnienia w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową." stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

Tytuł rozdziału obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa, lub e-maile: wydawnictwo@polcen.com,pl

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

2.       Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć i przesłać e-mailem: wydawnictwo@polcen.com.pl . W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie Internetowym.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

3.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów (z wyłączeniem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym) - od dnia ich zawarcia.

Postanowienie dodane i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

4.        Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Treść cyfrową na nośniku - od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.       Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

7.       Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

8.                    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

9.                    Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

10.                      Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub Treść cyfrową na nośniku Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku przed jego upływem.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

11.                      Towar lub Treść cyfrowa na nośniku powinny być zwrócone na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

12.                 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

13.                 W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

2)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)     w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6)     w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8)     świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 

15.    Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

 

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

16. Postanowienia niniejszego rozdziału „VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku" stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

Rozdział dodany obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

VII. Zawarcie przez Konsumenta Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej w Sklepie Internetowym

1.        Konsument w Sklepie Internetowym może zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość. Umowa zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.

2.        Usługodawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową bez nośnika lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba, że strony postanowiły inaczej.

3.        Treść cyfrową bez nośnika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

4.        Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

5.        Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

6.        W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Treść cyfrową lub Usługę Cyfrową dostępną w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.

7.        Po Zamówieniu Konsument otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

 

1)     e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,

2)     e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie Zamówienia" -potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa o dostarczenie treści cyfrowej bez nośnika lub usługi cyfrowej zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie Zamówienia". E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.

 

8. W przypadku, w którym Konsument składając Zamówienie za pośrednictwem COK zadeklaruje chęć finansowania ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Kredytem, dalsze czynności w szczególności złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Kredytu, następują za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W takim przypadku, wszelkie instrukcje dotyczące dalszego sposobu postępowania zostaną przekazane Konsumentowi przez pracownika COK lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta).

9. Konsument może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Konsumentowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.                      Ceny Treści cyfrowych i Usług cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

11.                      Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia oraz w Serwisie Internetowym. Sposoby płatności zależą od ograniczeń, o których Konsument zostanie poinformowany w toku składania Zamówienia. Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny w szczególności w następujący sposób:

1)            Pobranie przy odbiorze (gotówką lub kartą),

2)            Odbiór w siedzibie Usługodawcy (płatność gotówką lub wcześniejsza przedpłata)

3)            BLIKiem

4)            Przelewem błyskawicznym

5)            Przelewem tradycyjnym.

 

12.            Terminy płatności cen określa Załącznik nr B do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Konsumenta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Konsument zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

13.            Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy od dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

14.            Informacja o dostępności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest każdorazowo podawana przy Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej lub w trakcie kontaktu z Klientem.

15.            Usługodawca może świadczyć na rzecz Konsumenta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.

16.            W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

17.            Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. W przypadku niedostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

18.            Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu Usługodawca przesyła fakturę w formie papierowej wraz z towarem. Przy zamówieniu treści cyfrowych faktura zostanie wysłana Klientowi w formie faktury elektronicznej na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox" lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333; 0-511 Warszawa lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

19.            Usługodawca udostępnia w Koncie Klienta dokument polisy ubezpieczeniowej Produktu Ubezpieczeniowego w postaci elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła polisę elektroniczną Klientowi na adres e­mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru do którego zakupiono Produkt Ubezpieczeniowy. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument polisy w postaci papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox" lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie polisy w postaci papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl . 

20.            W przypadku anulowania Zamówienia lub rezygnacji Konsumenta z dalszej realizacji Zamówienia Konsument niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania lub rezygnacji.

21.            Postanowienia niniejszego rozdziału „VII. Zawarcie przez Konsumenta Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika i Usługi cyfrowej w Sklepie Internetowym" stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

Rozdział dodany i obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

VIII. Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową

1.      Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

2.      Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli:

 

1)     z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej lub

2)     Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 

3.      Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy.

4.      Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

5.      Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

6.      Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umowę, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

7.      Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej i Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.

8.      Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

 

1)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2)     przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

9.    Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

1)     nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

a)       nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

b)       przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)        publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 

3)     być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)     być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.

10.    Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1)     dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2)     zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

11.    Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie
z VIII.10., Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1)     poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2)     niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 

12.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w art. VIII.8 i VIII.9, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w VIII.8 i VIII.9 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

13.       Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.

14.       Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 

1)     doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do VIII.7.

2)     Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. VIII.6.

3)     brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;

4)     brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową.

5)     z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15.       Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

16.       Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.

17.       Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

18.       Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

19.       Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

20.       Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.       Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa, lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

22.       Postanowienia niniejszego rozdziału „VIII. Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową" stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

Rozdział dodany i obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

IX. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

1.              Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na nośniku na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu Sklepu Internetowego.

2.              Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej bez nośnika, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. VI.5, VI.6 i VI.7.

3.              Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w art. IX.2, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

4.              Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym:

 

1)     Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,

2)     Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

5.         Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa, lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

6.              Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.

7.              Postanowienia niniejszego rozdziału „IX Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej" stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

X. Rękojmia i Gwarancja

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.:

1.        Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar ma wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

2.        Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

3.        Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK.

4.        Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę w Koncie Klienta formularza elektronicznego. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie fizycznym można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.polcen.com.pl). lub w każdym przypadku przesłać na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa lub bezpośrednio u wydawcy Treści cyfrowych.

5.       Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa. 

6.       Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

 

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.        Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.

3.        Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.

4.        Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

Brzmienie postanowienia od 1 stycznia 2023 r.: 

5.        Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

 

 


Załącznik nr 2

do Regulaminu Regulamin Publikacji Treści

I.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

1.        Komentarz - dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną Odpowiedzią na pytanie.

2.        Moderator - podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.

3.        Nick - unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.

4.        Odpowiedź na pytanie - dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem.

5.        Odpowiedź na pytanie do opinii - dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii.

6.        Opinia - dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.

7.        Pytanie - dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem, za pomocą którego Klient zamierza uzyskać informacje dotyczące Towaru.

8.        Pytanie do opinii - dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.

9.        Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Wpis, Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.

10.     Wątek - Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami.

11.     Weryfikacja - decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.

12.     Wpis - dodana przez Klienta Treść: Pytanie, Odpowiedź na pytanie lub Komentarz.

13.     Zapis na pytanie - funkcjonalność umożliwiająca Klientowi subskrypcję powiadomień o opublikowanych Pytaniach odnoszących się do wybranego przez Klienta Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 

1.        Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.

2.        Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:

 

1.        dodawanie Wpisów oraz

2.        dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii. Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Zapisu na pytania, powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.

 

3.        Korzystanie z funkcji, o których mowa art. Regulaminu Publikacji Treści może wymagać Rejestracji i/lub zalogowania.

4.        Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w art. Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.

 

III.   Dodawanie Wpisów

 

1.        Wpis może dodać Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany.

2.        Każdy Wpis dodawany przez Klienta oznaczony jest Nick'iem. Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick'u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick'u w trakcie dodawania Wpisu.

3.        Klient, który posiada Konto Klienta, ma możliwość ustawienia Nicku oraz zmiany Nicku w ustawieniach Konta Klienta. W przypadku zmiany Nick'u przez Klienta, Wpisy dodane wcześniej, zostaną oznaczone nowym Nick'iem Klienta.

4.        W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Wpisy dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Wpisy z „Konta usuniętego".

5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści/lub nie jest unikalna.

6.        Klient nie może zamieścić w treści Wpisu plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Wpisów, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Wpisu, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Wpisów.

7.        Wpis dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany.

IV.  Zadawanie Pytań, udzielenie Odpowiedzi na pytania oraz dodawanie Komentarzy

 

1.        Klient może dodać Pytanie dotyczące Towaru, udzielić Odpowiedzi na pytanie oraz dodać Komentarz do Odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.

2.        Po opublikowaniu Pytania lub Odpowiedzi na pytanie dodane przez Klienta, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia odpowiednio: o opublikowanej w tym samym Wątku Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub dodanych w tym samym Wątku Komentarzach.

3.        Klient, który dokonał zakupu Towaru może otrzymywać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał.

 

 

V. Usuwanie i edycja Wpisów

1.        Klient ma możliwość usunięcia lub edycji Wpisu w ciągu 15 minut od jego przesłania tj. kliknięcia odpowiedniego przycisku. Powyższe uprawnienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz. W takim przypadku usunięcie oraz edycja Wpisu możliwe są za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta.

2.        Po upływie terminu określonego powyżej w art.V.1 lub w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz, Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Wpisu. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Wpisu na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

 

VI. Zapis na pytania

1.   Klient może skorzystać z Zapisu na pytania, dzięki któremu otrzyma na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta wiadomość informującą o opublikowaniu Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

2.   W celu skorzystania z Zapisu na pytania:

1)     Klient, który dokonał Rejestracji i jest zalogowany - potwierdza chęć otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na formularzu udostępnionym w Serwisie.

2)     Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany - uzupełnia adres e-mail w odpowiednim formularzu udostępnionym w Serwisie oraz potwierdza chęć otrzymywania powiadomień mailowych o Pytaniach poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W przypadku, w którym Klient, który chce skorzystać z Zapisu na pytania nie posiada Konta Klienta i/lub nie jest zalogowany, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

 

 

VII. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii

1.        Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

2.        Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.

3.        Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.

4.        Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick'iem.

5.        W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick'u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick'u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. W takim przypadku postanowienia art. III.4 - III.5 Regulaminu Publikacji Treści stosuje się odpowiednio.

6.        W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany Klient zostanie poproszony o podanie Nick'u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick'u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie.

7.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.

8.        Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii.

9.        Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub widomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.

10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail: wydawnictwo@polen.com.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

 

VIII. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych

1.        Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta, w zakładce „Opinie, pytania i odpowiedzi" - „zadane pytania". Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści w sposób opisany poniżej. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w art. VI.2.b oraz art. XI I.2 Regulaminu Publikacji Treści.

2.        Klient, który dokonał zakupu Towaru może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania na adres e­mail wskazany w Koncie Klienta powiadomień o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania.

3.        Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o dodanych w tym samym Wątku Odpowiedziach na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarzach poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarza.

4.        W przypadku skorzystania z Zapisu na pytania, Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o Pytaniach dodanych do wybranego przez Klienta Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania do wybranego przez Klienta Towaru.

5.        Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

 

 

IX. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści

1.       Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.       Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:

 

1)     jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,

2)     przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

3)     umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

4)     wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.

 

3.   Klient nie jest uprawniony do:

1)     zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

2)     zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4.     Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:

1)     udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;

2)     zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;

3)     zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;

4)     przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej;

5)     wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. IX.4 a-c powyżej;

6)     wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick'u.

 

5.        Treści udostępniane przez Klienta nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.

6.        W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

7.        zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

8.        naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

9.        posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

10.     stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów,

11.     naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

12.     Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

13.     Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

14.     Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta. O odmowie publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony wiadomością na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania.

 

 

X. Ocena przydatności

1.        Klient może ocenić przydatność Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

2.        Do dokonania oceny przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.

3.        Ocena przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.

4.        Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii lub Odpowiedzi na pytanie tylko raz.

5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

 

 

XI. Weryfikacja

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

2.        Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Wpisów oraz Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.

3.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

 

 

XII. Zgłaszanie nadużyć

1.        W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

2.        Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

3.        W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

4.        Usunięcie Wpisu łączy się z usunięciem Wpisów występujących w tym samym Wątku.

5.        Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.

6.        W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl.

 

 

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm

2.        Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.

3.        Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4.        Regulamin Publikacji Treści w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie dnia 11 lipca 2022 r.


 

>>>Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość

Załącznik nr A do Regulaminu obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

 

POLCEN Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, lok. 333,

00-511 Warszawa

tel: 601 885 039

e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl 


- WZÓR -

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury:                     .....................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta                                              .....................................................................................................

Ulica, nr domu/nr mieszkania:                                            .....................................................................................................

Kod pocztowy, miasto:                                                         .....................................................................................................

Data zawarcia umowy[1]/ odbioru[2]                                       .....................................................................................................

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem rachunku bankowego numer[3]:

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie POLCEN Sp. z. o.o. - www.polcen.com.pl.

 

 

L.p.

Nazwa pozycji [4]

Symbol PLU

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu/Karty Podarunkowej lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz zwracany Towar lub Treść cyfrową na nośniku należy wysyłać na poniższy adres:

 

POLCEN Sp. z o. o.

„ODSTĄPIENIE OD UMOWY"

ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku POLCEN Sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

 

 

 

Data i podpis Konsumenta[1] podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych lub gdy Klient zawarł Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi Cyfrowej

[2] podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru lub gdy Klient zawarł Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku materialnym

[3] numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;

[4] Nazwa Towaru/Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej/Usługi Dodatkowej/Ubezpieczenia/numer Karty Podarunkowej/


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży Produktu lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2.     Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych - od dnia ich zawarcia. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Treść cyfrową na nośniku - od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części.

3.    Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym:

a) Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,

b) Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

c) Umowy sprzedaży lub umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej w odniesieniu do umów:

 

1.     o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

2.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

3.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.     w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.     w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.     świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 

4.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: POLCEN Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, lok. 333, 00-511 Warszawa, lub na adres e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym może zostać zrealizowane przez Konsumenta również poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym i przesłanie z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.polcen.com.pl formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.

5.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowe (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.     Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.     Towar i/ lub Treść cyfrową na nośniku lub należy odesłać lub przekazać na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków,, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar lub Treść cyfrową na nośniku przed upływem terminu 14 dni.

8.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 18 zł.

9.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

10.  Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

11.  W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

 

 


Załącznik nr B do Regulaminu - Terminy płatności

 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

TERMIN PŁATNOŚCI

Przelew błyskawiczny

Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas na zaksięgowanie wpłaty wynosi 15 min. Po tym czasie Klient jest przeniesiony w celu dokonania ponownej płatności (otrzyma e-mail z taką informacją), a w przypadku braku ponowienia płatności Zamówienie zostanie anulowane po 2 dniach. W przypadku braku podjęcia próby wpłaty, po 3 dniach Zamówienie jest anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty: i) Towar jest wysyłany do Klienta; ii) Kod aktywacyjny udostępniany jest w Koncie Klienta lub zostaje wysłany do Sklepu fizycznego.

BLIK

Pobranie przy odbiorze

Płatne przy odbiorze kurierowi. Kurier podejmuje do 3 prób doręczenia Towaru. W przypadku nieodebrania Towar jest zwracany Usługodawcy.

Przelew tradycyjny

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku wpływu ceny na rachunek: i) Towar zostaje wysłany; ii) Kod aktywacyjny udostępniany jest w Koncie Klienta lub zostaje wysłany do Sklepu fizycznego. W przypadku braku zapłaty po 7 dniach od złożenia Zamówienia Zamówienie jest anulowane.

w Sklepie fizycznym,

każdym dostępnym sposobem płatności

W okresie ważności Rezerwacji, tj. w ciągu 3 dni od daty dostarczeniu Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego do Sklepu fizycznego, o której Usługodawca zawiadamia w korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta.

 

 

 

 

 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.