KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2022-05-20

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

czytaj więcej »

2022-05-19

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

czytaj więcej »

2022-05-18

Instrukcja użytkowania i konserwacji budynku

Każdy wykonawca budowlany wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie gwarancji i rękojmi. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym. Wyjaśniamy, jak w prosty sposób wykonawca może się zabezpieczyć przed roszczeniami inwestora.

czytaj więcej »

2022-05-17

Smart Grid - rozwój Smart Grid w Polsce musi przyśpieszyć! Czym jest Smart Grid?

Smart Grid oznacza inteligentną sieć elektroenergetyczną. Od sieci Smart Grid nie ma już odwrotu, szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie. Polska musi przyspieszyć jej rozwój, by zerwać energetyczną zależność od Rosji. Inwestycje w zakresie inteligentnych sieci pozwalają zwiększyć niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego i zapewniają dostęp do bardzo wielu cennych informacji. Jakie korzyści niesie wdrażanie Smart Grid?

czytaj więcej »

2022-05-16

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego od 2023

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego ma być uruchomiona z początkiem 2023 roku. Obecnie trwają prace nad systemem EKOB. GUNB, który odpowiada za realizację Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, zachęca do włączenia się w opiniowanie systemu. Jakie dane o obiekcie budowlanym będą zbierane w EKOB?

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

Budownictwo i Prawo PL / EN (ISSN 1428-8516)

 

                                                                                                      (angielska wersja jęz.  Wersja językowa EN )

Od 1997 r. wydajemy specjalistyczne naukowe czasopismo pt. BUDOWNICTWO I PRAWO kwartalnik (ISSN 1428-8516), w którym na bieżąco informujemy o prawnych aspektach szeroko pojętego procesu budowlanego. Wykaz numerów BIP>>>


W obszarze prac naukowych specjalizujemy się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich; publikacji pokonferencyjnych; prac promocyjnych, tj. prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykułów naukowych wydawanych w czasopiśmie naukowym „Budownictwo i Prawo” oraz w ramach wydawnictw zwartych (w formie rozdziałów); innych prac naukowych.

 

W naszym dorobku znajdują się artykuły naukowe z obszaru nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych i innych, m.in. z zakresu: prawa budowlanego, architektury, gospodarki przestrzennej, warunków techniczno-budowlanych, uprawnień budowlanych, projektowania, zamówień publicznych, podstaw normatywnych kosztorysowania, prawa cywilnego i gospodarczego, umów o roboty budowlane i projektowe oraz procesów inwestycyjno-budowlanych a także ekonomii oraz podatków.

 

Oferta Wydawnictwa w obszarze publikacji naukowych skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych publikowaniem naukowym. 

 

Publikacje te skierowane są głównie do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: inwestorów, projektantów, architektów, inżynierów, inspektorów nadzoru, kierowników budów oraz robót budowlanych, tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Współpracujemy z uczonymi z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w charakterze autorów, redaktorów i recenzentów. Obsługujemy konferencje, targi, kongresy, sympozja, a także bierzemy czynny udział w pracach Komitetów Technicznych PKN.

 

Naszymi autorami jest zespół wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach budownictwa. Stale współpracujemy z uczelniami, instytutami, ministerstwami oraz urzędami i izbami nadzoru budowlanego.

 

Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej lub fachowej.

 

Szczegółowe Zasady etyki wydawniczej Wydawnictwa POLCEN Sp. z o.o., w tym zasady recenzowania tekstów określa odrębny dokument.

  

Całkowita wartość punktowa dla artykułów naukowych zamieszczonych w czasopiśmie Budownictwo i Prawo wynosi 20 pkt.  - zgodnie z listą zamieszczoną w Komunikacie MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Zapraszamy do publikowania na łamach „Budownictwa i Prawa” artykułów naukowych, informacyjnych i wypowiedzi dyskusyjnych oraz prenumerowania „Budownictwa i Prawa”.

 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie:

 

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108


BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

 

 

Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO  

Czasopismo „BUDOWNICTWO I PRAWO (ISSN: 1428-8516)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 78,28

Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2018 Index Copernicus Value(ICV) za rok 2019 wynosił ICV 2019 = 75.94.

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie Państwa czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12640&lang=pl


 

Biblioteka Nauki Ceon http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5


Wszystkie numery czasopisma: https://www.polcen.com.pl/kategoria/110221/0/budownictwo-i-prawo/

 Informacje dla Autorów: https://www.polcen.com.pl/strona/dlaautorow

Zasady etyki wydawniczej: https://www.polcen.com.pl/strona/Zasadyetyki

Polityka prywatności RODO: https://www.polcen.com.pl/strona/cookies


_______________________________

Wersja językowa EN Wersja językowa EN

Since 1997, we have been publishing a specialized scientific journal entitled CONSTRUCTION AND LAW quarterly (ISSN 1428-8516), in which we keep you informed about the legal aspects of the broadly understood construction process. List of numbers BIP>>> 

 

In the area of ​​scientific work, we specialize in the publication of scientific monographs, habilitation theses and doctoral theses; post-conference publications; promotional theses, i.e. master's, engineering, bachelor's theses; scientific articles published in the scientific journal "Budownictwo i Prawo" and as part of monographs (in the form of chapters); other scientific works.
 
Our achievements include scientific articles in the field of social sciences, engineering and technology, humanities, economics, law and others, incl. in the field of: construction law, architecture, spatial management, technical and construction conditions, construction qualifications, design, public procurement, normative basis for costing, civil and economic law, construction and design contracts as well as investment and construction processes as well as economy and taxes.
 
The offer of the publishing house in the field of scientific publications is addressed to students, doctoral students and researchers, as well as to participants of the investment and construction process: investors, designers, architects, engineers, supervision inspectors, site and construction managers, i.e. people who perform independent technical functions in the construction industry.
 
We work with scientists from various research centers in Poland and abroad as authors, editors and reviewers. We support conferences, fairs, congresses, symposia, and we take an active part in the work of PKN's Technical Committees.
 
Our authors are a team of outstanding experts, theorists and practitioners specializing in various fields of construction. We constantly cooperate with universities, institutes, ministries as well as construction supervision offices and chambers.
 
The publishing house applies the principles of publishing ethics aimed at counteracting unfair publishing practices, in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/
 
Before being accepted for publication, the publications submitted to the publishing house are verified in terms of their compliance with the principles of publishing ethics, reliability and scientific or professional value.
 
Detailed rules of publishing ethics at the Publishing House of POLCEN Sp. z o.o., including the rules for reviewing texts, are specified in a separate document.

The total point value for scientific articles published in the Budownictwo i Prawo journal is 20 points. - in accordance with the list included in the Communication of the MEiN of December 1, 2021 on the list of scientific journals and reviewed materials from international conferences.

link:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


We invite you to publish scientific and informational articles, as well as discussion statements in "Budownictwo i Prawo".

The journal is indexed in the following databases:

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108

BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO

The journal "BUDOWNICTWO I PRAWO (ISSN: 1428-8516)" passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2020.

Based on the verification of the information from the evaluation survey and the analysis of the 2020 editions of the journal, the Index Copernicus Value (ICV) for 2020 was determined.

ICV 2020 = 78.28

This indicator increased compared to 2019.Index Copernicus Value (ICV) for 2019 was ICV 2019 = 75.94

The designated rating is visible on the ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in your journal Passport  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12640&lang=pl

 

 

Ceon Science Library  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5

 

All issues of the journal: https://www.polcen.com.pl/kategoria/110221/0/budownictwo-i-prawo/


Information for Authors: https://www.polcen.com.pl/strona/dlaautorow

Principles of publishing ethics: https://www.polcen.com.pl/strona/Zasadyetyki

GDPR privacy policy: https://www.polcen.com.pl/strona/cookies

 


Wersja językowa PLWersja językowa PL

 

 

WYKAZ NUMERÓW czasopisma "Budownictwo i Prawo"


  

BiP nr 4/2021

 


  

BiP nr 3/2021


  

BiP nr 2/2021


  

BiP nr 1/2021


BIP 4/2021
 
 

 


 

Spis treści>>>


Fragment>>>
 

Diagnostics of concrete structures after exposure to high temperatures


Improper use or outdoor placement
of lighting devices.

Efficiency of photovoltaic panels

Eligibility to qualify the intended withdrawal from the approved construction design

 

Spis treści>>>


Fragment>>>

 

  

 

Periodic inspections of multi-family residential buildings


Coercive fine and substitute enforcement in administrative enforcement in the field of building maintenance


Use of buildings

New rules for assessing the strength and homogeneity of concrete


 

Spis treści>>>


Fragment>>>

 

 

Organization of the construction of onshore wind farms

Deviations from technical and construction regulations

Simplified legalization of unauthorized construction

Qualification of buildings in terms of property tax receivables

Building area and the area of biologically active land


 

Spis treści>>>


Fragment>>>

 

 

 

 

 

 


  

BiP nr 4/2020 

 


  

BiP nr 3/2020 


  

BiP nr 2/2020 


  

BiP nr 1/2020 
 

  

Deviations from technical and construction regulations

Construction project in the light of the amendment to the construction law

Thermomodernization without errors - heat pumps


Spis treści>>>


Fragment>>>

 

Enterprise energy audit as a basis for improving energy management

Contemporary modular construction as a continuation of large-panel construction

Public procurement, salary indexation


Spis treści>>>


Fragment>>>

 

Możliwości uzyskania oszczędności energii w przedsiębiorstwach

Wspólne środowisko danych w zarządzaniu inwestycją budowlaną w technologii BIM

Zagadnienia dobrowolnego znakowania CE innowacyjnych wyrobów budowlanych

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Określanie powierzchni użytkowej budynków - nieużyteczne fragmenty budynku


 

Spis treści>>>


Fragment>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści>>>


Fragment>>>

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.