KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-06-05

SunRoof - pierwszy w Polsce dach fotowoltaiczny

SunRoof - pierwszy w Polsce całkowicie fotowoltaiczny dach - powstał w Łodzi. SunRoof wygląda podobnie do dachu pokrytego płaską dachówką. Dach solarny o powierzchni 218 m2 może wyprodukować rocznie 19 000 kWh energii elektrycznej.

czytaj więcej »

2020-06-04

Program Moja Woda

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu Moja Woda.

czytaj więcej »

2020-06-03

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2019 r.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to samorząd zawodowy działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ilu członków liczy PIIB? Jak wygląda struktura organizacji i doskonalenie kwalifikacji zawodowych jej członków?

czytaj więcej »

2020-06-02

Tarcza antykryzysowa – rząd rozszerza tarczę o nowe rozwiązania

Tarcza antykryzysowa dla firm to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który Sejm uchwalił 31 marca 2020 i natychmiast podpisał Prezydent RP. Tarcza antykryzysowa wciąż poszerzana jest o nowe rozwiązania. Obecnie Sejm rozpoczął prace nad czwartą jej wersją. Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 trafił do Komisji Finansów Publicznych. Co nowego jest w pakiecie?

czytaj więcej »

2020-06-01

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych elektronicznie, bo za jego pomocą możliwe jest złożenie podpisu zaufanego. Działa jak odręczny podpis. Można go założyć bez wychodzenia z domu i jest narzędziem bezpłatnym. przypominamy, jak go uzyskać.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-03-24

Wsparcie dla przedsiębiorstw w czasie epidemii. PROPOZYCJE

Forum Rozwoju Przemysłu przygotowało propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa.

 

Sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi – a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22-procentowym udziałem.

 

W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję, a pracownicy na stanowiskach biurowych często zostali odesłani na pracę zdalną lub urlopy. Trzeba pamiętać, że tylko w polskim przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, a wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Nie ma wątpliwości, że sytuacja już od chwili wprowadzenia ogólnopolskiej kwarantanny, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej administracji.

 

Nie można zapomnieć o tym, że na przemysł składają się różne sektory, które często korzystają z wzajemnie wytwarzanych produktów czy usług i nie dotyczy to jedynie krajowego przemysłu. Wiele polskich przedsiębiorstw korzysta zarówno z wytworów przemysłu polskiego, jak i zagranicznego, stąd też obecna sytuacja zmusza do wstrzymania importu części komponentów – co z kolei jest bodźcem to spowolnienia globalnej gospodarki, a w zależności od długości trwania pandemii może dojść nawet do recesji gospodarczej.

 

Polski przemysł działając wspólnie z administracją zobowiązany jest zatem do wypracowania wspólnych stanowisk mających na celu uchronić przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa, a w dalszej perspektywie wprowadzić zmiany pobudzające do intensyfikacji światowych trendów.

 

I. Finansowanie

 1. Uruchomienie kredytowania dla firm przez instytucje państwowe (np. ARP, BGK) dla zabezpieczenia kredytów kupieckich.
 2. Udzielenie gwarancji państwowych do uruchomienia linii kredytowych w bankach (np. do 20 % wartości przychodów lub aktywów lub kapitałów) jeśli firma była rentowna przez ostatnie 3 lata.
 3. Obniżenie wymogów NBP dla akcji kredytowych banków dla przedsiębiorstw (możliwości elastycznego udzielania kredytowania krótko i długoterminowego).
 4. Wprowadzenie możliwość zawieszenia spłaty odsetek i rat kapitałowych np. na 12 m-cy z tytułu zadłużenia w bankach i innych instytucjach finansowych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW).
 5. Utrzymanie 90 dni na korektę naliczoną, lub nawet przywrócenie 150 dni pomoże w płynności przedsiębiorstw. Model finansowania wielu spółek i dealerów przewiduje płatność po 90 dniach od daty wymagalności faktury.
 6. Zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o który mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30% podatkowej EBITDA) – przy spadku rentowności w 2020 r. utrzymanie limitu znaczenie podniesie efektywną stawkę podatkową powyżej 19% dla przedsiębiorców pomimo zdolności uzyskania finansowania zewnętrznego (np. w ramach struktury cashpoolingu).

II. Pomoc publiczna
 

 1. Aneksowanie wydłużenia terminów realizacji projektów dofinansowanych z UE i innych zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie.
 2. Możliwość wydłużenia oraz obniżenia warunków związanych z decyzjami administracji w sprawie udzielonych zezwoleń strefowych.
 3. Czasowe zawieszanie wymogów/wskaźników w okresach realizacji/trwałości np. co do ilości zatrudnionych wymaganych przez SSE lub umowę o dofinansowanie

III. Podatki:

 

 1. Przyspieszenie zwrotów z urzędów w zakresie VAT – limit do 30 dni – aktualnie jest 60 dni (poprawa płynności przedsiębiorstw) oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.
 2. Przesunięcie terminów deklaracji i płatności: VAT (25.03.2020), CIT (termin 31.03.2020) oraz podatków lokalnych.
 3. Przesunięcie terminu przygotowania sprawozdania do NBP i GUS - najbliższe SP (roczne) zwłaszcza w spółkach, które muszą kalkulować ryzyka i ewentualne zawiązanie rezerw na te cele.
 4. Wydłużenie terminów na obowiązkowe zarejestrowanie / wyrejestrowanie osób z ubezpieczenia społecznego (7 dniowy termin może być zagrożony w przypadku braku pracowników obsługujących ten obszar).
 5. Odroczenie mechanizmu płatności podzielonej ewentualnie ułatwienie w zakresie stosowania split payment w zakresie podwyższenia progu minimalnego do kwoty 100 000 PLN.
 6. Ułatwienie w stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, poprzez skrócenie czasu na uzyskanie zgody urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do 14 dni (obecnie jest 60 dni) – art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT - znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych.
 7. Kwartalne rozliczenie VAT przy jednoczesnym odroczeniu płatności za marzec do 30.05.2020 (znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych; art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT).
 8. Odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku u źródła do końca 2020 r. (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT) - obecnie 01.07.
 9. Czasowe zniesienie sankcji za brak poinformowania Urzędu Skarbowego o płatności na rachunek spoza „Białej Listy”.
 10. Zmiany w schemacie pomocy publicznej poprzez rozszerzenie jej zakresu dla dużych przedsiębiorców.
 11. Zawieszenie sankcji wynikających z ustaw podatkowych przewidzianych za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wyłącznie sankcji w 2020 r. oraz przesunięcie pierwszego terminu obowiązkowego raportowania za 2021 r.).
 12. Zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne).
 13. Odroczenie wprowadzania nowego jednolitego pliku kontrolnego - JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r. (istotne z uwagi na brak dostępności pracowników w biurze – obecnie 99% pracowników biurowych pracuje zdalnie lub jest na opiece dziecięcej (zamknięcie szkół).
 14. Odroczenie terminu rocznego zeznania CIT-8 (plus wszystkie powiązane z nią deklaracje podatkowe). Proponowany termin to 30.04.2020 r.
 15. Odroczenie terminu raportowania IFT i ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Proponowany termin to 30.04.2020 r.
 16. Wydłużenie terminu na odpowiedź w czasie czynnościami sprawdzających prowadzonych przez urzędu skarbowego; proponowany termin na odpowiedź, min. 14 dni, a nie jak jest obecnie 3 dni.
 17. Przesuniecie terminu zapłaty składek ZUS lub PIT o 90 dni.
 18. Rozłożenie na raty, umorzenie lub zawieszenie płatności składek ZUS w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w okresie epidemii.
 19. Możliwość rozliczenia straty 2020 r. z dochodami 2019 r.
 20. Czasowe zniesienie sankcji i i odsetek w przypadku opóźnień w realizacji płatności do ZUS, US oraz kontrahentów.
 21. Odroczenie wejścia w życie przepisów dostosowujących do dyrektywy VAT w zakresie tzw. Quick Fixes (planowo od 1 kwietnia miało wejść – dla nas lepiej byłoby, aby wciąż w PL funkcjonowały dotychczasowe przepisy, gdzie podatnik ma prawo wybrać czy na krajowych się opiera czy Unijnych. Dla naszej Firmy oznacza to wprowadzenie m.in. większej szczegółowości w ewidencji magazynów konsygnacyjnych, będziemy mieć trudności we wdrożeniu i zmianach w tym zakresie).
 22. Przesunięcie okresu przejściowego na rejestrację umów opałowych w systemie SENT o 4 miesiące (do 1 września), czyli na początek kolejnego okresu grzewczego); duże podmioty gospodarcze współpracujące bezpośrednio z dostawcami oleju opałowego, starają się dokonać rejestracji PPO/ZPO, to ich klienci (osoby fizyczne, rolnicy, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe – szkoły, szpitale, itd.), mogą mieć z tym problem, jeśli nie dokonali rejestracji do tej pory.
 23. W przypadku dłuższego przerwania procesu produkcji lub istotnego ograniczenia produkcji wsparcie w celu utrzymania pracowników:

a) zwolnienie z ZUS/podatku PIT, CIT,

b) proporcjonalne zwolnienie z podatku dochodowego,

c) proporcjonalne zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

IV. Relacje inwestorskie

 

 1. Wprowadzenie możliwości prolongaty terminów wykupu obligacji (w szczególności tych wykupów przypadających na lata 2020-2023) i likwidacja opłat za wcześniejsze zbycie obligacji skarbowych.
 2. Wprowadzenie możliwości zawieszenia/prolongaty wypłat odsetek od obligacji np. przesunięcie o kilka miesięcy (np. spłata wznowiona od 2021 r.).
 3. Wprowadzenie możliwości zmiany oprocentowania obligacji (np. obniżenie o co najmniej 1/2).
 4. Wprowadzenie ułatwień wyjścia z giełdy/zmiana przepisów np. o wezwaniu itp.

 

V. Stosunki pracy

 

 1. Wprowadzenie możliwości wysyłania pracowników na urlopy wypoczynkowe bieżące jednostronnie przez pracodawcę.
 2. Zapewnienie pokrycia kosztów pracodawcy w przypadku przestojów produkcyjnych na wzór „short work” w Niemczech.
 3. Wprowadzenie możliwości zwolnienia pracownika ze świadczenia z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia dla branż produkcyjnych (ewentualnie świadczenie wypłacane przez Państwo, lub określenie minimalnego świadczenia wypłacanego przez pracodawcę dla pracownika).
 4. Wprowadzenie możliwości wypłaty wynagrodzenia pracownikom w formie ratalnej przy zachowaniu wynagrodzenia minimalnego.
 5. Wprowadzenie zasiłków na opiekę na dziecko dla starszych dzieci od 8 do 14 roku życia - płatne od pierwszego dnia przez ZUS.
 6. Wprowadzenie możliwości jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę stosowania aktów wewnętrznych tj: regulamin wynagradzania, ZUZP, regulamin pracy, bez konieczności uzgodnień ze związkami zawodowymi.
 7. Przełożenie terminu wdrożenie PPK dla firm większych niż 50 pracowników (od kwietnia pierwsze wpłaty).
 8. Zwolnienie z dokonywania wpłat na PPK po stronie pracodawców.
 9. Rozszerzenie kwarantanny na wszystkich domowników - i płatność za nią od pierwszego dnia przez ZUS (teraz kwarantannie poddawana jedna osoba w domu, która np. wróciła z zagranicy).
 10. L4 na koronawirusa płacone od pierwszego dnia przez ZUS.
 11. Zawieszenie wzrostu odpisu na ZFŚS na ten rok i ewentualnie lata kolejne.
 12. Zawieszenie wzrostu płacy minimalnej w kolejnych latach.
 13. Zawieszenie stosowania przepisów o czasie pracy - np. możliwość niezachowywania norm odpoczynku weekendowego i dobowego (to daje możliwość utrzymania ciągłości produkcji), w tym bez możliwości opuszczenia miejsca pracy w przypadku obsługi infrastruktury krytycznej.
 14. Uelastycznienie zasad zmiany harmonogramów czasu pracy w okresie epidemii:

a) możliwość zmiany rozkładu czasu pracy w dowolnym momencie,

b) liberalizacja „doby pracowniczej” i „odpoczynku tygodniowego”,

c) ilość godzin nadliczbowych,

d) roczny okres rozliczeniowy decyzja pracodawcy.


15. Przedłużenie okresu rozliczeniowego z aktualnych 12 miesięcy (art. 129 §2 kodeksu pracy) na 24 miesiące w celu umożliwienia pracodawcy utrzymania stanu zatrudnienia i odebrania należnego czasu pracy w bardziej dogodnym gospodarczo czasie. Wydłużenie okresu rozliczeniowego ponad 12 miesięcy następowałoby w drodze stosownego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Gwarantuje to udział przedstawicieli związków zawodowych w podejmowaniu tej decyzji, bądź zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Strony w ww. porozumieniu ustalałyby czas na jaki wydłużany jest okres rozliczeniowy czasu pracy.

16. Skonfigurowanie konta plus-minus na poziomie 400 godzin.

17. Zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

18. W przypadku konieczności podjęcia decyzji o postoju przedsiębiorstwa, objęcie pracowników świadczeniami z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z jednoczesnym obciążeniem pracodawcy nie większym niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z pominięciem w tym okresie uregulowania składek ubezpieczenia społecznego.

19. Wprowadzenie możliwości skorzystania z części urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju.

20. Określenie wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21. Podwyższenie kwoty dofinansowania co najmniej do połowy wynagrodzenia pracownika; obecnie dofinansowanie wynagrodzenia pracownika może wynieść do 100% zasiłku dla bezrobotnych czyli 823,60 zł miesięcznie. Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do połowy płacy minimalnej.”

22. Wprowadzenie dodatku za skrócony czas pracy na poziomie płacy minimalnej 2 600 PLN lub najlepiej 50% wynagrodzenia, wynagrodzenie na czas przestoju (na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2 600 PLN).

23. Zawieszenie obowiązków związanych z odnowieniem/przedłużeniem pozwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców.

24. Czasowe zawieszenie badań lekarskich (wstępnych i okresowych) oraz testów wykonywanych przez sanepid (praca z żywnością do sprzedaży na wynos), gdyż badań tych po prostu w czasie epidemii nie można wykonać; służba zdrowia nie oferują takich usług. Z drugiej strony mamy potrzebę zatrudniania nowych pracowników i sporą liczbę chętnych, których miejsca pracy już zniknęły. Przeszkodą są tutaj tylko ww. badania. Jest to o tyle istotne, że przy nadmiernej absencji pracowników np. stacji paliw będzie można sięgnąć po pracowników z rynku.

25. Okres 6 miesięcy spadku obrotów jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy. Należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie średniomiesięcznego spadku obrotów za okres 2 miesięcy w stosunku do średniej miesięcznej z ostatniego roku, przy czym warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp.

26. Usprawnienie procesu legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Kilka lat temu udawało się legalizować zatrudnienie nawet w 45 dni, maksymalnie 3 miesiące. Teraz proces trwa 6-14 miesięcy.

27. Wprowadzenie zezwoleń na pracę w formie elektronicznej, nie wymagających podpisu wojewody z mocą obowiązującą.

28. Usprawnienie obiegu dokumentów w trakcie trwania postępowania przez umożliwienie ich przesyłania za pośrednictwem systemu elektronicznego (np. deklaracje ZUS wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu, zezwolenia na pracę - elektroniczne, oświadczenia o powierzeniu pracy - elektroniczne, deklaracji podatkowych wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru, bankowych potwierdzeń opłat, itp.), - dotyczy dokumentów, które dla swojej ważności nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub okazania ich w oryginale,

29. Umożliwienie Konsulatom Polskim potwierdzania wydanych zezwoleń na pracę lub zarejestrowanych oświadczeń za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego - obecnie konsulaty zwracają się o jego potwierdzenie bezpośrednio do organu, który wydał dokument.

 

Więcej na: inzynierbudownictwa.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.