KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-09-24

Dzień Budowlanych 2021

Dzień Budowlanych – czyli budowlana Barbórka bez stałej daty świętowania, zwyczajowo obchodzony pod koniec września. Dzień Budowlanych 2021, zgodnie ze wskazaniami Internetu tak jak rok wcześniej, obchodzony jest 25 września. Jest to dobry czas na refleksje o sytuacji w branży. Jaki jest Dzień Budowlanych 2021?

czytaj więcej »

2021-09-23

BUDMA 2021 przeniesiona na luty 2022

Jubileuszowa 30. BUDMA w Poznaniu – po rocznej przerwie z powodu pandemii – odbędzie się 1-4 lutego 2022. Oby kolejna fala koronawirusa znowu nie pokrzyżowała budmowych planów. Co zaplanowano na BUDMĘ 2022?

czytaj więcej »

2021-09-22

Inżynierowie w sobotę doradzą w sprawie budowy i remontów domów

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Konsultacje będą bezpłatne, odbędą się w całej Polsce, wydarzenie zaplanowano na 25 września br.

czytaj więcej »

2021-09-21

Sejm ostatecznie uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

Sejm ostatecznie uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii Sejm w piątek odrzucił poprawkę Senatu i opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

czytaj więcej »

2021-09-20

Od poniedziałku tylko nowe zasady w pozwoleniach na budowę, a urzędy niegotowe

Tylko nieliczni inwestorzy zdecydowali się ubiegać o pozwolenia na budowy na zasadach obowiązujących od 19 września ubr. Większość wybrała stare przepisy sprzed tej daty. A w poniedziałek kończy się okres przejściowy i wyboru w procedurach już nie ma. Zostają tylko nowe. Inwestorzy i prawnicy nie mają wątpliwości - razem z nimi pojawi się bałagan oraz wydłuży się czas załatwiania formalności.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-07-23

Obowiązek sporządzenia projektu technicznego

Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), które obowiązują od 19.09.2020r. Przez okres 12 miesięcy od tej daty istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Wobec wielu pytań uczestników procesu budowlanego dotyczącego wymagań związanych z opracowaniem projektu technicznego, poniżej omówiono obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego, która nie podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzane są projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Obecnie, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,

2) projekt architektoniczno-budowlany,

3) projekt techniczny,

4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

Kiedy jest wymagany projekt techniczny?

Najłatwiej stwierdzić czy dla danej inwestycji jest wymagany projekt techniczny zapoznając się z treścią pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy w treści pozwolenia na budowę zatwierdzono „projekt budowlany” nie ma obowiązku sporządzenia projektu technicznego, natomiast w sytuacji, gdy zatwierdzono „projekt zagospodarowania działki (lub terenu) i projekt architektoniczno-budowlany” należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego. Natomiast w przypadku projektów dołączonych do zgłoszenia, najlepiej skonsultować się z autorem projektu, by uzyskać informację na podstawie jakich przepisów został sporządzony.

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane inwestor jest zobowiązany zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych, w przypadku:

a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 (podlegających zgłoszeniu z projektem:

– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane,
– sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
– wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
– obiektów budowlanych, niewymienionych w art. 29 ust 1 pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją MON lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej),

c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a (podlegającej zgłoszeniu z projektem, przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany),

d) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. D (podlegającego zgłoszeniu z projektem instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych);

Wymogu sporządzenia projektu technicznego nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu (art. 34 ust. 3b).

Obowiązkiem inwestora jest przekazanie kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, jeżeli jest wymagany. Ponadto do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, kierowanego do organu nadzoru budowlanego, inwestor dołącza oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego (art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Natomiast kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego (art. 45a ustawy Prawo budowlane).

Zawartość projektu technicznego

Art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane stanowi, że projekt techniczny obejmuje:

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b) charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

e) inne opracowania projektowe;

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. W trakcie realizacji robót można wprowadzać w nim zmiany, jednakże wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień (art. 36b ust 1 ustawy Prawo budowlane). Odstąpienie od projektu technicznego musi być poprzedzone dokonaniem przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniem tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

Po zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, projekt techniczny uwzględniający zmiany wprowadzone w trakcie robót budowlanych.

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości projektu technicznego zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia:

1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

2. Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Projekt techniczny uregulowany został w rozdziale 4 rozporządzenia, zgodnie z którym:

§ 22. Projekt techniczny sporządza się z uwzględnieniem § 3 ust. 1 i 2.

§ 23. Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej:

1) rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu;

2) w zależności od potrzeb - geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;

3) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską;

4) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych;

5) podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego;

6) rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego;

7) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chłodniczych,

c) klimatyzacji
- wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z systemem nadrzędnym oraz z funkcją sterowania zależną od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociągowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpożarowej;

8) sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

10) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu;

11) charakterystykę energetyczną budynku.

 

§ 24. Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:


1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego - przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego konieczne do przedstawienia:

a) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwiązań materiałowych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,

b) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

c) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym
- z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. b;

2) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 1 - w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego ogrzewane, wentylowane i klimatyzowane budynki;

3) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 1;

4) zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

a) instalacje i urządzenia budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,

b) instalacje i urządzenia budowlane: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,

c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych
- wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

 

Opracowała:
Anna Zakrzyńska
Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

 Źródło: pinb.poznan.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.