KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2022-07-05

Program Czyste Powietrze Plus rusza już 15 lipca 2022. Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem remontu i wyższa dotacja

Rusza program Czyste Powietrze Plus - 2 lipca 2022 poinformowała Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

2022-07-04

Senat poparł przepisy o cyfrowym dzienniku budowy

Senat jednogłośnie opowiedział się w czwartek za nowelizacją Prawa budowlanego, zgłaszając do niej poprawki. Umożliwi ona prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych, ale przewidywane jest pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.

czytaj więcej »

2022-07-01

Opłacalność fotowoltaiki - od 1 lipca 2022 nowy system rozliczeń! Czy fotowoltaika będzie bardziej opłacalna?

Opłacalność fotowoltaiki stanęła pod znakiem zapytania, odkąd obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu net-billing, a rządowy program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych został okrojony. Od kwietnia 2022 obserwujemy mniejsze zainteresowanie fotowoltaiką - liczba nowych zamówień spadła nawet o 90%. Czy to oznacza, że fotowoltaika przestała być opłacalna? Bynajmniej. Nie opłaca się nie mieć fotowoltaiki. Od 1 lipca 2022 wchodzi nowy system rozliczeń w net-billing.

czytaj więcej »

2022-06-30

Od 1 lipca nabywcy mieszkań lepiej chronieni, ale uderzy to ich po portfelach

Od piątku zmienią się zasady zakupu mieszkań oraz domów na rynku pierwotnym. Teoretycznie klienci deweloperów będą lepiej chronieni, ale za bezpieczeństwo mogą zapłacić wyższymi cenami mieszkań. Przez dwa lata też wielu deweloperów będzie budowało mieszkania na starych zasadach. Nowe przepisy pełne są też nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji.

czytaj więcej »

2022-06-29

Wszystkie domy bez pozwolenia na budowę od 2023! Nowy pomysł rządu

Przy budowie domów jednorodzinnych nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Dotyczyć to będzie budynków niezależnie od ich powierzchni. Deregulację Prawa budowlanego zapowiedział 23 czerwca Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od przyszłego roku.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2022-05-20

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

Autorem projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw jest ministerstwo klimatu i środowiska. Celem zmian opracowanych przez Międzyresortowy Zespół ds. przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych jest przyśpieszenie procedur związanych z realizacją wielu inwestycji.

Dużo problemów do rozwiązania

Tymczasem, zdiagnozowanych problemów, zarówno z interpretacją przepisów i ich praktyką, jest wiele. To m.in. prowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez uprzedniej weryfikacji zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To także zbyt szeroka i nieuzasadniona kompetencja RDOŚ do prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych rodzajów przedsięwzięć. Wątpliwości interpretacyjne podnoszone są co do charakteru (wiążącego albo niewiążącego) niektórych uzgodnień, o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o.o.ś). Wątpliwości dotyczą zarówno liczby rozwiązań alternatywnych wymaganych do opisania w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i sposobu ich różnicowania. Wciąż brak jest sankcji za naruszenie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. A to tylko zastrzeżenia do jednej ustawy o o.o.ś.

Aby przyśpieszyć procesy inwestycyjne, szczególnie te publiczne, nowelizacji wymaga nie tylko ustawa o.o.ś, ale i sześć innych: specustawa drogowa, Prawo ochrony środowiska, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz Prawo wodne.

Doprecyzowane definicje i nowe pojęcia

Projekt zakłada doprecyzowanie w ustawie o.o.ś kwestii definicyjnych: inwentaryzacja przyrodnicza, zamierzenie budowlane, inwestycja strategiczna. W przypadku inwentaryzacji przyrodniczej planuje się doprecyzowanie, że wyniki te powinny być obowiązkowo składane zarówno w formie opisowej, jak i kartograficznej. - Zmiana pozwoli podmiotom zobowiązanym do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej uniknąć wątpliwości co do formy i sposobu przedkładania wyników z tych badań - komentuje dr Adrianna Ogonowska radca prawny kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Ponadto planuje się wprowadzenie definicji zamierzenia budowlanego, którym ma być zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub montażu.

- Zaproponowana zmiana jest spójna z pojęciem „przedsięwzięcie” i stanowi jego doprecyzowanie, co należy ocenić pozytywnie. Polskie przepisy prawne nie negują bowiem tego, że przedsięwzięciem mogą być nie tylko prace budowlane prowadzące do zrealizowania pewnego celu, lecz także innego rodzaju aktywności. W dalszym ciągu jednak w przypadku definiowania pojęcia budowy, przebudowy, rozbudowy lub montażu inwestor powinien posługiwać się przepisami ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwem sądów administracyjnych – ocenia dr Dominik Wałkowski, adwokat, w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Projekt planuje także wprowadzenie pojęcia inwestycji strategicznych i zmiany dotyczące analizy wariantowej planowanego przedsięwzięcia. Nowela określa, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać „opis racjonalnych wariantów uwzględniających rozwiązania dotyczące planowanego przedsięwzięcia, w zakresie technologii, lokalizacji lub innych jego istotnych parametrów, ze wskazaniem proponowanego wariantu”. Dokonując zaś porównania oddziaływań analizowanych wariantów, raport powinien zawierać wskazanie, który z nich jest najkorzystniejszy dla środowiska.

W projekcie przewidziano wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony, na początkowym etapie postępowania. Nowela ma też potwierdzić to, o czym stanowi od pewnego czasu orzecznictwo, że postanowienia w sprawie uzgodnień wiążą organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zarządca drogi łatwiej wejdzie na cudzy teren

W odniesieniu do specustawy drogowej projektowane zmiany przewidują m.in. umożliwienie zarządcy drogi wejście na teren cudzej nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w celu prowadzenia prac przygotowawczych również bez zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, a za zezwoleniem na wejście na jej teren wydanym przez wojewodę albo starostę i ustalenie zasad przywracania do poprzedniego stanu oraz odszkodowań za szkody. Zniesiony ma być też obowiązek zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w razie śmierci strony. Projekt umożliwi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostęp do baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości.

Z kolei zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych mają na celu zapewnienie dodatkowych instrumentów prawnych pozwalających usprawnić procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, która jest niezbędna w celu realizacji inwestycji przeciwpowodziowej poprzez ułatwienie wejścia na teren cudzej nieruchomości na potrzeby prac przygotowawczych.

W ustawie Prawo wodne zmiany przewidują:

wyłączenie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy i odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym,
zwolnienie z obowiązku z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia działań polegających na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce urządzeń pomiarowych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
uprawnienie do nabywania nieruchomości przez PGW WP na cele inne niż inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji powodziowych.

Inne założenia projektu

gwarancja zapłaty w umowie na roboty budowlane, gdy inwestorem jest Skarb Państwa, stanowić ma zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie państwa, Krajowym Funduszu Drogowym, lub państwowym funduszu celowym (Kodeks cywilny)
doprecyzowanie, że okresowe pomiary hałasu prowadzi się na terenach, dla których określono dopuszczalne poziomu hałasu (Prawo ochrony środowiska)
jednoznacznie wskazanie, że uprawnienie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla inwestora inwestycji kolejowej tj. PKP PLK S.A., lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy generalnie wszystkich nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ustawa o transporcie kolejowym).

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.